Friday, July 13, 2018

Job: Compliance specialist at ArmSwissBank CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Banking/credit

Type: Full time

Deadline: 12-Aug-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

  • իրականացնել Համապատասխանության ապահովման տարեկան աշխատանքային ծրագրով նախատեսված ստուգումներ, պատրաստել ստուգման արդյունքների վերաբերյալ անհրաժեշտ հաշվետվություններ,
  • կատարել Բանկի գործունեու­թյունը կանոնակարգող փաստաթղթերից բխող այլ պարտակա­նություններ,
  • մասնակցել օրենսդրական փոփոխությունների ուսումնասիրման և քննարկման գործընթացին,
  • մասնակցել ՓԼԱՖ-ի դեմ պայքարի գծով Բաժնի գործունեությանը վերաբերող ներքին ակտերի մշակ­մանը և վե­րա­նայմանը,
  • իր իրավասությունների և լիազորությունների շրջանակներում վերլուծել և ՀՀ կեն­տ­րոնական բանկ ներկայացնել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսա­վորման դեմ պայքարի ոլորտում պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարք­ների վերաբերյալ հաշվետվություններ, ինչ­պես նաև իրականացնել «Փողերի լվաց­ման և ահաբեկչության ֆինանսա­վորման դեմ պայ­քարի մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ ԿԲ խորհրդի և Բանկի կողմից ըն­դունված իրավական ակտերով սահմանված այլ գործառույթներ,
  • կազմել Բաժնի վրա դրված Բանկի Տնօրինության և Խորհրդին ներկայացվող հաշվետվություններ,
  • ՓԼ/ԱՖ տեղեկատվական բազայի  լրացում,
  • Միջազգային փոխանցումների և ստացումների ուսումնասիրություն և հաստատում:

RequiredQualifications

Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ իրավաբանական կրթություն

Աշխատանքային փորձ Բանկային/ֆինանսական ոլորտում ցանկալի է

Պատասխանատվության բարձր աստիճան

Նյութն արագ ընկալելու  ունակություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն

Microsoft Office ծրագրային փաթեթի լավ իմացություն

ArmSoftBank ծրագրի իմացությունը ցանկալի է

Benefits

Job URL: iJob.am - Compliance specialist @ ArmSwissBank CJSC

No comments:

Post a Comment