Monday, April 30, 2018

Job: Mid-level PHP developer at Aratours Travel Services LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Web/Graphic design

Type: Full time

Deadline: 30-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

The primary objective is to write clear-cut PHP high-quality code, which means:

 • Manage the day-to-day priorities and objectives for a team of software engineers in future development and maintenance
 • Implement both existing and new functionalities to ensure all components and the overall project are robust and easy,
 • Understand business requirements and translate them into technical requirements.

RequiredQualifications

 • Fundamentals of PHP, HTML, JavaScript, jQuery, CSS, Bootstrap, Joomla. (Minimum 2 years)
 • MySQL database programming 
 • React Native is big plus
 • Experience with Joomla Plugins
 • API integrations skills
 • Experience with Jira or Git

 

Benefits

Job URL: iJob.am - Mid-level PHP developer @ Aratours Travel Services LLC

Job: Accountant at Megafood LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Accounting/Bookkeeping

Type: Full time

Deadline: 30-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

- Ընկերության հաշվապահական հաշվառման համար տեղեկությունների հավաքագրում, հաշվապահական հաշվառման վարում և ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում.
- Ապրանքանյութական արժեքների, հիմնական միջոցների լրիվ հաշվառում, դրանց շարժի հետ կապված գործառնությունների ժամանակին արտացոլում հաշվապահական հաշվառման մեջ. 
- Հաշվապահական հաշվառման իրականացման համար տեղեկատվության և տվյալների մուտքագրում՝ համապատասխան ծրագրեր և համակարգեր.
- Ներքին հաշվետվությունների ձևավորում և ներկայացում.
- «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված այլ գործառույթների իրականացում.
- Դրամական միջոցների հաշվառման ապահովում, դրանց շարժի հետ կապված գործառնությունների ժամանակին արտացոլում հաշվապահական հաշվառման հաշիվներում.

- Հաշվապահական տվյալների մուտքագրման ճշտության ստուգում:

RequiredQualifications

- Բարձրագույն կրթություն՝ հաշվապահի/ֆինանսիստի/տնտեսագետի մասնագիտությամբ
- Առնվազն 2 տարվա հաշվապահի աշխատանքային փորձ 
- Հայերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն
- Word, Excel և 1C կատարյալ տիրապետում
- Հարկային իրավահարաբերությունները և Հաշվապահական հաշվառումը կանոնակարգող ՀՀ օրենսդրության և այլ իրավական ակտերի իմացություն.
- Պատասխանատու և պարտաճանաչ մոտեցում աշխատանքին, վերջնաժամկետների պահպանում:

Benefits

Job URL: iJob.am - Accountant @ Megafood LLC

Job: Պահեստ��պետ at Atenk LTD Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Production management

Type: Full time

Deadline: 30-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Պահեստներից ապրանքների մուտքագրման և ելքագրման գործընթացի կազմակերպում,
 • Ապրանքների ստացման, գրանցման, ուղարկման և որակի ապահովման ամենաբարձր մակարդակի ապահովում,
 • Պահեստային շարժերի կազմակերպում և վերահսկում,
 • Պահեստային անհրաժեշտ տարածքների հաշվարկում,
 • Ապրանքների դասավորվածության սահմանում,
 • Պահեստների աշխատակիցների աշխատանքի կազմակեպում,
 • Բարելավում պահանջող թույլ կողմերի բացահայտում և նոր մոտեցումների սահմանում,
 • Պաշարների համալրման հայտերի կազմում:

RequiredQualifications

 • Բարձրագույն կրթություն/տեխնիկական կրթությունը կդիտվի որպես առավելություն/,
 • Առնվազն 3 տարվա շխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում,
 • MS Excel-ի և ՀԾ-ի լավ իմացություն:

Benefits

Job URL: iJob.am - Պահեստապետ @ Atenk LTD

Job: Senior QA Engineer at Instigate Mobile CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: information technology

Type: Full Time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

- Work closely with the development team to define test plans and test cases throughout the development lifecycle
- Design test automation frameworks which will be used to implement automated test suites
- Plan, schedule and perform manual and automated software tests both during early development stages, pre-release and post-release periods
- Be responsible for tracking and troubleshooting defects
- Report periodically on the current QA status of the product
- Improve continuously the QA process by introducing new tools/frameworks/methodologies and developing internal productivity tools
- Schedule, organize and complete the work in accordance with deadlines

RequiredQualifications

- At least 4 years of experience in QA
- 2+ years of experience as a Senior QA Engineer
- Expert knowledge of the quality assurance techniques, testing concepts and methodologies, including tools like TestRail, Testlink etc.
- Solid understanding of the overall software product development/release lifecycle and practical experience in SCRUM/Agile development process, including related tools like JIRA, Trello, Confluence
- Expert knowledge and solid practical experience in test automation tools/frameworks like Postman, Selenium, Appium, jUnit/TestNG, JMeter etc.
- Expert knowledge of one of the following programming languages: Java, Python, Ruby, JS
- Proficiency in fundamental technologies used in web/mobile apps development, e.g. HTTP/HTTPS, websockets, SQL/noSQL
- Excellent interpersonal and oral/written communication skills
- Good leadership skills, including strong mentoring, motivating and inspiring abilities
- Excellent knowledge of verbal and written English/Russian languages Desired qualifications:
- Experience in cloud computing technologies, like AWS, Redhat OpenShift
- Experience in continuous integration/dev ops tools and technologies like Jenkins, CircleCI, Docker, Kubernetes
- Solid practical experience of working on Linux platform
- Team management experience

Benefits

Job URL: iJob.am - Senior QA Engineer @ Instigate Mobile CJSC

Job: QA Engineer at Instigate Mobile CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: information technology

Type: Full Time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

- Work closely with the development team to define test plans and test cases throughout the development lifecycle
- Participate in the design and implementation of test automation frameworks
- Implement automated test suites based on the product test plans
- Plan, schedule and perform manual and automated software tests both during early development stages, pre-release and post-release periods
- Be responsible for tracking and troubleshooting defects
- Report periodically on the current QA status of the product
- Schedule, organize and complete work in accordance with the deadlines

RequiredQualifications

- At least 3 years of experience in QA
- 1+ years of experience as a QA Engineer
- Expert knowledge of the quality assurance techniques, testing concepts and methodologies including tools like TestRail, Testlink etc.
- Solid understanding of the overall software product development/release lifecycle and practical experience in SCRUM/Agile development process, including related tools like JIRA, Trello, Confluence
- Good knowledge and practical experience in test automation tools/frameworks like Postman, Selenium, Appium, jUnit/TestNG, JMeter etc.
- Good knowledge of one of the following programming languages: Java, Python, Ruby, JS
- Proficiency in fundamental technologies used in web/mobile apps development, e.g. HTTP/HTTPS, websockets, SQL/noSQL
- Excellent interpersonal and oral/written communications skills
- Good knowledge of verbal and written English/Russian languages Desired qualifications:
- Experience in cloud computing technologies like AWS, Redhat OpenShift
- Experience in continuous integration/dev ops tools and technologies like Jenkins, CircleCI, Docker, Kubernetes
- Practical experience of working on Linux platform

Benefits

Job URL: iJob.am - QA Engineer @ Instigate Mobile CJSC

Job: Front Office Executive at ICLT - International Center of Languages and Training Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Administrative Job

Type: Full Time

Deadline: 02-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities
Front Office Support:
- Provide high-level customer service
- Handle the flow of customers and follow up with the services rendered
- Act in accordance with the rules and policies set in the Company
- Contribute to team effort by accomplishing related results as needed Data Processing and Management:
- Provide administrative support across the Organization
- Maintain continuity among work teams by documenting and communicating actions
- Draft/ check/ store various documents required by the management: customer accounts, groups tracking, feedback forms, questionnaires, etc. Finance and Other Duties:
- Look after the finances of the organization: calculate students monthly payments due and receive payments, maintaining the cash flow statement for the Company
- Work closely with the academic staff across the School
- Maintain a tidy and organized work area
- Complete other job-related tasks as assigned by the General Manager of the School

RequiredQualifications

- Higher education
- Excellent customer care skills
- Computer literacy and quick learning skills
- Ability to organize, multitask, prioritize and work under pressure
- Advanced knowledge of English language
- Collaborative work style
- Young, energetic and motivated personality

Benefits

Job URL: iJob.am - Front Office Executive @ ICLT - International Center of Languages and Training

Job: Backend Web Developer at Joomag AM LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Other IT/tech

Type: Full time

Deadline: 30-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

Objectives:

 • The important objective is to define how the the web application functions while developing, maintaining and building the core web components. Hence ability to understand the web backend technology stack (PHP, MongoDB, MySQL, REST APIs) is crucial for creating impactful tools.
 • An understanding of front-end technologies (HTML, JS/Typescript, SASS, Angular 5) is desired as well, as you are expected to assist in the proper interchange of data between the server and the users.
 • Team playing and collaboration skills also matter. Web developers cowork with Mobile, Design and Product teams to ship new features, as well as adjust their work to maximize overall development efficiency.
 • We believe learning impacts nearly every aspect of the work especially in our startup, based on two facts; 1) it currently has and is expected to have a great impact in both educational and financial technology sectors worldwide, 2) our product is based on the latest versions of a vast set of technologies. Hence innovative thinking and the ability to continuously discover, evaluate, and implement new technologies are part of our engineers’ job.

RequiredQualifications

Required qualifications:

 • 5+ years of software development experience with last 2+ years experience in PHP,
 • Full proficiency in PHP 7 (Functions, Scopes, Code organization, stages of code processing, optimization of processes),
 • Strong knowledge and clear understanding of OOP and Design Patterns,
 • Strong knowledge of developing with REST APIs, JSON/XML data manipulation,
 • Strong knowledge of Sessions/Cookies,
 • Strong knowledge of caching mechanisms (Memcached, APC),
 • Strong knowledge of at least one PHP framework,
 • Strong knowledge of MySQL and MongoDB,
 • Strong knowledge of database Design principles, normalization/denormalization,
 • Experience with Query optimization,
 • Knowledge of JavaScript,
 • Knowledge of at least one JavaScript framework,
 • Knowledge of HTML, CSS/SASS (Bootstrap 3),
 • Experience with testing frameworks
 • Experience with Git,
 • Desire to quickly learn and work on self-development,
 • Fluency in technical written English.

 

Preferred qualifications:

 • Degree in Computer Science, Engineering or a related subject,
 • Knowledge and experience of Yii2 framework,
 • Knowledge of ECMAScript 6,
 • Knowledge of Angular 2+,
 • Experience with PhpStorm.

 

Benefits

Job URL: iJob.am - Backend Web Developer @ Joomag AM LLC

Job: Videographer at Qube, Pixomatic Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Arts, Entertainment and Mass Media

Type: Full Time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

- Sketching creative concepts for videos
- Doing cycle video shooting from 0 to final result
- In case if need to hire various freelancers for the project (models, other specialists needed) or rent equipment make negotiations and select the best candidates
- Video animations (mostly 2D)

RequiredQualifications

- Adobe Photoshop
- Adobe After Effects
- Adobe Premier
- English language: intermediate

Benefits

Job URL: iJob.am - Videographer @ Qube, Pixomatic

Job: Գրաֆիկ Դիզայներ at ԿԱՐՊԻՍԱ Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Web/Graphic design

Type: Full time

Deadline: 30-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Գովազդային նյութերի և վահանակների մշակման աշխատանքների կատարում, որոնք բխում են ընկերության կողմից առաջարկվող ծառայությունների ցանկից:

 • Դիզայնի և տպագրության համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային նյութերի բազայի ստեղծում, դասավորում, դասակարգում և թարմացում: 

 • Հաշվետվությունների կազմում կատարված աշխատանքների և ֆինանսական հոսքերի վերաբերյալ:

RequiredQualifications

 • Մասնագիտական բարձրագույն կրթություն

 • Աշխատանքային փորձ

 • Համակարգչային (Adobe Illustrator , Corel draw, Photoshop) ծրագրերի իմացություն

 • Ռուսերեն, անգլերեն լեզուների տիրապետում

 • Պորտֆոլիոյի առկայություն

 • Կրեատիվ մտածողություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Գրաֆիկ Դիզայներ @ ԿԱՐՊԻՍԱ

Job: PHP developer at Flux Technologies Inc Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Software development

Type: Full time

Deadline: 30-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

Performance objectives

The primary objective is to write clear-cut PHP high-quality code, which means:

 • implement both existing and new user-facing functionalities to ensure all components and the overall project are robust and easy,
 • understand business requirements and translate them into technical requirements,
 • use PHP frameworks and libraries per requirements of different projects,
 • ensure reliability of both quality and organization, deadlines,
 • learn to ship new features and improve every day.

 

It will be even nicer if you are capable of:

 • translating designs and wireframes into code ensuring maximum performance across a vast array of web-capable devices and browsers
 • developing and designing of databases on top of relational or non-relational database management systems.

    

What coming next is to demonstrate technical leadership and enhancement of the PHP proficiency.

Collaboration with the team is crucial. We trust the efficiency of synergy and power of teamwork, thus anyone joining us is expected to communicate open and share knowledge. The teams you will directly collaborate are R&D and project management. The communication is expected to be both in English and Armenian, therefore proficiency in both of these languages is important for anyone joining us.

RequiredQualifications

1. Minimum 2 years of experience in PHP

2. Experience with one of the PHP MVC based framework is required (Yii, Cake, Laravel, Symfony, etc.),

3. Experience with DBs (SQL required, NoSQL desired),

4. Strong understanding of version control systems (Git),

5. Knowledge of HTML, CSS

6. Solid knowledge of OOP and design pattern

7. In-depth understanding of the entire web development processes

8. Excellent knowledge of technical English and good knowledge of verbal English

 

Preferred qualifications

1. Knowledge/experience with JS, and/or frameworks such as Node JS,Express JS, Sails JS, etc. or any other programming language

2. Familiarity with Agile/Scrum development process,

3. Experience in deployment processes.

Benefits

Job URL: iJob.am - PHP developer @ Flux Technologies Inc

Job: Procurement Supervisor at Highbury Food and Beverage Ltd. Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Banking, Finance and Accounting

Type: Full Time

Deadline: 22-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

- Monitor business trends and product availability to pay the best price for Company goods and services without sacrificing quality or delivery times
- Nurture relationships with suppliers to negotiate the best prices for Company
- Discover and initiate partnerships with reliable vendors and suppliers
- Research new products and services to meet Company's goals
- Coordinate the ordering of necessary goods and services; determine quantity and timing of deliveries
- Partner with key stakeholders to ensure clarity of the specifications documentation and expectations
- Finalize purchase details of orders and deliveries
- Examine and test existing contracts
- Track and report key functional metrics to reduce expenses and improve effectiveness
- Monitor and forecast upcoming levels of demand; maintain stock levels
- Perform cost and scenario analysis and benchmark
- Design policies and procedures for risk management and mitigation
- Act as interface between CEO, local procurement and purchasing agents in delegating and following-up on their tasks

RequiredQualifications

- University degree in Business Administration, Economics or Accounting
- At least 5 years of experience as a Purchasing Manager or Agent, preferably in food and beverages industry
- People person with a knack for negotiation and networking
- Excellent written and oral communication skills
- High capacity leadership skills to influence others, collaborate, and build strong relationships
- Aptitude in decision-making, orientation on results and attention to details
- Analytical thinking; proficiency in collecting and analyzing data
- Proven ability to work with multiple vendors to determine the best deals for the Company
- Strong organizational skills with a sense of urgency and accountability
- Delegation and training skills
- Knowledge of sourcing and procurement techniques, as well as a dexterity in "reading" the market
- Fluency in Russian and English languages

Benefits

Job URL: iJob.am - Procurement Supervisor @ Highbury Food and Beverage Ltd.

Job: Management Accountant at Derjava S CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Banking, Finance and Accounting

Type: Full Time

Deadline: 13-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

- Prepare statutory accounts and management reports using financial and non-financial data, deliver all requested reports and analysis in a timely manner
- Organize and control the bookkeeping of the Company
- Prepare budgets and projections, cost/ revenue estimates
- Conduct prime cost calculations, variance analysis and performance monitoring
- Perform other job-related duties

RequiredQualifications

- Higher education in Economics, Finance, Accounting or in other related field
- At least 2 years of work experience in a relevant position; experience in manufacturing will be a plus;
- Excellent command of MS Office tools (Word, Excel and Outlook)
- Fluency in Armenian and Russian languages; knowledge of English language is an advantage
- Knowledge of 1C; knowledge of AS will be a plus
- Knowledge of accounting standards and tax legislation is a plus
- Analytical thinking skills, sense of responsibility and commitment to work
- Ability to work under pressure
- Effective communication skills

Benefits

Job URL: iJob.am - Management Accountant @ Derjava S CJSC

Job: Senior Android Developer at Zangi Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Software development

Type: Full time

Deadline: 30-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

RequiredQualifications

To be considered, candidates must be creative, passionate about process improvement, and strong technical ability in the following areas:

 • 4+ years of software development experience

 • 4+ years of Android development experience

 • Considerable programming experience in Java, Android NDK, and C/C++

 • Strong Computer Science fundamentals and problem-solving skills

 • Understanding of kernel internals (process scheduling, virtual memory, and file systems)

 • Experience with Fragment-based Android application architectures

 • Experience with embedded relational databases (SQLite)

 • Experience in software architecture/ design/ best development practices

 •  Experience in JNI is a plus;

 • Good team player, ability to accept criticism and willing to learn newest technologies

 • Knowledge of professional software engineering best practices for the software development life cycle—including coding standards, code reviews, source control management, continuous integration, build processes, testing, and operations

 • Experience in communicating with UX/UI, product management, and QA to understand requirements, describe software product features, and articulate technical designs

 • Ability to work in a rapid development environment that utilizes an iterative approach

Benefits

Job URL: iJob.am - Senior Android Developer @ Zangi

Job: Administrative Assistant at Bridge Hostel Armenia Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Administrative Job

Type: Full Time

Deadline: 06-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

- Receive guests to the hotel by greeting them warmly, and attending to their inquiries and also answer inquirers over the phone
- Inform guests of the services and accommodation rates in the hotel, make reservations for guests according to their needs, and also make sure that all reservations cancelled are effected immediately to avoid confusion
- Build good relationship and rapport with guests to make them feel comfortable and address any complaints they might have in a very courteous manner to protect the image of the hotel
- Keep clear and comprehensive records of guest room bookings and all billings for accountability and future reference
- Attend to all routes of room bookings, such as online, phone, and in person, to ensure that reservations are not left hanging but attended to promptly to keep the hotel business running
- Supporting the development of programms for residents, and providing information on a timely basis regarding the programms available to them
- Answer the guests' enquiries about tourism in Yerevan and provide information on food, travel, sightseeing, history of Armenia
- Promote the hostel to current and new guests and try to convince them into staying longer

RequiredQualifications

- Excellent knowledge of English, Russian and Armenian. Additional foreign language preferred
- Good knowledge of Word, Excel and internet usage
- Knowledge and usage of social media websites, including but not limited to Facebook pages, Instagram
- Exhibit excellent knowledge of customer service
- Good interpersonal skills
- Must be orderly
- Ability to multi-task
- Ability to work under pressure and to tight deadlines essential
- Capable of using independent judgement and reasoned decision making
- Tolerant with rude guests

Benefits

Job URL: iJob.am - Administrative Assistant @ Bridge Hostel Armenia

Job: Scala Software Developer at Energize Global Services CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Information Technology

Type: Full Time

Deadline: 30-May-18 00:00:00

Salary: Highly competitive, depending on previous experience and skills. Insurance package and travel opportunities are available.

Description
Energize Global Services is looking for a highly qualified Scala Developers to join its dynamically growing international team and work on very exciting projects in e-payment and Financial Management industry.

BENEFITS AND PERKS
•Highly competitive/Top range salary
•Advanced health insurance package
•Benefit and complementary cards
•Oversees business trips and training
•Guaranteed career and professional growth
•Extremely professional working environment

ADDITIONAL
The ideal incumbent should be open-minded, tech-minded, result oriented personality with strong communication, team playing and collaboration skills, with high sense of responsibility who strives for growth and development.

Responsibilities
-Design and develop Scala-based microservices and applications.
-Design, support and continuously enhance the project code base, continuous Integration Pipeline, etc.
-Implement procedures for continuous integration, test and deployment of all layers
-Work productively as a key member of a software development team
-Create frameworks for all layers of software architecture

RequiredQualifications
-3+ years of work experience as a Scala Developer
-Excellent knowledge of OOP, design principles and patterns
-Excellent knowledge and experience in Scala
-Professional experience with Play, AKKA
-Good knowledge of HTML 5, CSS, Angular JS, Selenium
-Knowledge of C#, .NET, WCF is an asset
-Knowledge of Jenkins and related plugins
-Working knowledge of Docker
-Experience with JIRA/confluence

Benefits

Job URL: iJob.am - Scala Software Developer @ Energize Global Services CJSC

Job: Senior Java Developer at Energize Global Services CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Information Technology

Type: Full Time

Deadline: 30-May-18 00:00:00

Salary: Highly competitive, depending on previous experience and skills. Insurance package and travel opportunities are available.

Description
EGS is looking for Senior Java Developers who will work in an international project on e-Payment/ bank payment systems.

BENEFITS AND PERKS
•Highly competitive salary
•Advanced health insurance package
•In house courses of English and French languages
•Opportunity to participate in exchange programs abroad
•Discount programs specially designed for EGS' employees

ADDITIONAL
The ideal incumbent should be open-minded, tech-minded, result oriented personality with strong communication, team playing and collaboration skills, with high sense of responsibility who strives for growth and development.

Responsibilities
-Design and develop enterprise-level software solutions according to technical specifications
-Work productively as a key member of a software development team
-Enhance existing code by identifying areas for improvement
-Participate in requirement gathering and task definitions with the colleagues abroad

RequiredQualifications
-5+ years of work experience as a Java Developer
-Excellent knowledge of OOP, design principles and patterns
-Knowledge of SOA
-Solid work experience in Java/Java EE
-Solid work experience in Spring, Spring Security, MVC Spring
-Knowledge of Spring Boot is a plus
-Solid work experience in Hibernate, JPA, EJB, JMS
-Experience in RESTful API and JSON
-Experience in JUnit
-Solid work experience in RDBMS (MySQL)
-NoSQL experience is a plus
-Experience in Thymeleaf, Bootsrtap
-Experience in Tomcat, JBoss
-Experience in Git, Maven/Gradle
-Experience in Docker
-Experience in Sonar, Jenkins is a plus
-Experience in HTML5, CSS, JavaScript, Angular 2 or higher, Jquery, Elasticsearch is a big plus
-Experience in Windows/Linux
-Experience in Agile projects is a plus
-Strong communication and team playing skills
-Ability to act as a mentor/ coach upon need
-Very good knowledge of English language; knowledge of French language is a big plus

Benefits

Job URL: iJob.am - Senior Java Developer @ Energize Global Services CJSC

Job: Java Development Team Lead at Energize Global Services CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Information Technology

Type: Full Time

Deadline: 30-May-18 00:00:00

Salary: Highly competitive salary plus benefits. Insurance package and travel opportunities are available.

Description
Energize Global Services CJSC is looking for Senior Java Developers and a Team Leader for an international project on ePayment / bank payment systems. Business trips to Europe and French language courses are available.

Responsibilities
-Designing, implementing and troubleshooting web content management solutions using technologies such as Java, HTML5/CSS
-Documenting designs, development, testing approaches, knowledge and best practices
-Delivering development assignments as specified and within the project schedule deadlines
-Testing all fixes on the development and/or staging servers before deploying into production, and coordinating user acceptance testing with the users
-Attending meetings with the users as needed to review the development requests, solicit clarifications on the requests, propose/demonstrate solutions, and review status of work-in-progress

RequiredQualifications
-5+ years of professional web application engineering experience. High degree of familiarity with Web development technologies
-Bachelor's Degree in computer science preferred
-Solid Java development experience
-Solid experience in OOP/OOD
-Working experience under Linux, Unix Shell scripting
-Solid experience with Spring and Hibernate
-Solid knowledge of MySql / Oracle
-Good knowledge of Apache Camel, Bastion, JUnit, Jenkins, Rest
-Good knowledge of HTML5, CSS3, Life Ray, Angular JS and Android
-Knowledge of TCP/IP, HTTP/HTTPS protpcols and XML
-Ability to work on competing priorities and adapt to changes in project scope
-Leadership, organizational development and managerial skills
-Devoted team player
-Excellent interpersonal, verbal and written communication skills, as well as follow-through are essential
-English good verbal and written knowledge daily calls with foreign customer and business trips)
-Good knowledge of French language can be an advantage

Benefits

Job URL: iJob.am - Java Development Team Lead @ Energize Global Services CJSC

Job: Գլխավոր հաշվապահի օգն��կան at C&F Co LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 30-May-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
«Սի Ընդ Էֆ Քո» ՍՊԸ-ին անհրաժեշտ է պատասխանատվության բարձր զգացումով գլխավոր հաշվապահի օգնական (իգական սեռի ներկայացուցիչ):

Responsibilities
-հաշվապահական փաստաթղթերի կազմում և փաստաթղթաշրջանառության վարում
-հաշիվ-ապրանքագրերի ներմուծում համակարգչային ծրագիր, համակարգում և արխիվացում
-E-invoicing ծրագրով հարկային հաշիվների դուրսգրում
-բանկերի հետ համագործակցության ապահովում, բանկային հաշիվների ամենօրյա վերահսկում և ձևակերպում
-հարկային, վիճակագրական, ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում, ներկայացում համապատասխան մարմիններին
-այլ հաշվապահական պարտականությունների իրականացում

RequiredQualifications
-բարձրագույն կրթություն՝ տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ հաշվապահության ոլորտներում
-առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ
-ՀԾ-Հաշվապահ ծրագրի, 1C, e-invoicing ծրագրերի իմացություն
-հարկային օրենսդրության և հաշվապահական ստանդարտների իմացություն
-համակարգչային ծրագրերի գերազանց իմացություն (MS office)
-հայերենի և ռուսերենի լավ իմացություն
-Պատասխանատու և պարտաճանաչ մոտեցում աշխատանքին
-Պլանավորման և ժամանակի կառավարման հմտություններ

Benefits

Job URL: iJob.am - Գլխավոր հաշվապահի օգնական @ C&F Co LLC

Job: Executive Director at Armenian Montessori Association NGO Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Administrative Job

Type: Full Time

Deadline: 24-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

- Present and act on behalf of the Organization at international conferences, negotiations, meetings
- Establish new business relationships
- Ensure cooperation with relevant institutions
- Maintain a good reputation for the Organization
- Plan and organize the work, creating a collaborative team
- Prepare speeches, references, reports and other notifications under his/ her authority
- Responsible for management of training for the employees
- Participate in interviews if necessary
- Organize work and effective interaction of the Organization's structural divisions
- Participate in the development of the Organization's development strategy
- Make up the Organization's strategic plans and submit them for the Director's approval
- Participate in the process of creation and modification of internal legal acts concerning the Organization
- Submit suggestions for necessary improvements of internal legal acts
- Responsible for the maintenance of the requirements of internal legal acts by the subdivisions

RequiredQualifications

- Higher education
- At least 3 years of experience in management or in public administration
- Excellent knowledge of Armenian, English and Russian languages
- Negotiation skills
- Teamwork skills
- Analytical and problem-solving skills
- Computer literacy

Benefits

Job URL: iJob.am - Executive Director @ Armenian Montessori Association NGO

Job: Field Sales Executive at Evrazes Express LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Sales & Marketing

Type: Full Time

Deadline: 18-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

- Develop a sales strategy to achieve organizational sales goals and revenues
- So-ordinate and monitor sales activity
- Analyze data to identify sales opportunities
- Forecast annual, quarterly and monthly sales revenue
- Conduct market research and competitor and customer analysis
- Investigate lost sales and customer accounts
- Cultivate effective business relationships with executive decision makers in key accounts

RequiredQualifications

- Bachelor's degree or related professional qualification
- Experience in all aspects of planning and implementing sales strategy
- Knowledge of market research
- Fluency in Armenian language; advanced knowledge of Russian and English languages
- Excellent written and verbal communication skills
- Experience with relevant software applications
- Innovation, decision-making and stress tolerance

Benefits

Job URL: iJob.am - Field Sales Executive @ Evrazes Express LLC

Job: UI/UX Designer at BG Solutions LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: information technology

Type: Full Time

Deadline: 21-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

- Gather and evaluate user requirements in collaboration with project manager and software developers
- Illustrate design ideas using storyboards, process flows and sitemaps
- Design graphic user interface elements, like menus, tabs and widgets
- Develop UI mockups and prototypes that clearly illustrate how sites function and look like
- Create original graphic designs (e.g. images, sketches and tables)
- Identify and troubleshoot UX problems (e.g. responsiveness)
- Conduct layout adjustments based on Project Manager feedback
- Adhere to style standards on fonts, colors and images
- Make strategic design and user-experience decisions related to core, and new functions and features

RequiredQualifications

- Proven work experience as a UI/UX Designer or similar role
- Portfolio of design projects
- Knowledge of wireframe tools (e.g. Wireframe.cc and InVision, UxPin)
- Up-to-date knowledge of design software like Adobe Illustrator and Photoshop
- Good time-management skills to meet project deadlines

Benefits

Job URL: iJob.am - UI/UX Designer @ BG Solutions LLC

Saturday, April 28, 2018

Job: Հետգործառնական ձևակեր��ումների բաժնի մասնագե�� at Global Credit UCO CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Banking/credit

Type: Full time

Deadline: 28-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

RequiredQualifications

  -ծանրաբեռնված աշխատելու կարողություն,
-կանոնակարգված միջավայրում աշխատելու կարողություն,
-նույնաբնույթ և բազմաքանակ գործարքներով (գործողություններով) աշխատելու պատրաստակամություն և կարողություն,

-կարգապահության և պատասխանատվության բարձր զգացում,
- բծախնդրություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Հետգործառնական ձևակերպումների բաժնի մասնագետ @ Global Credit UCO CJSC

Job: Մոնիթո��ինգի իրականացման բաժն�� մասնագետ at Global Credit UCO CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Banking/credit

Type: Full time

Deadline: 28-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

RequiredQualifications

-Բանկային օրենսդրության իմացություն
- Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում
- Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իամցություն
-Հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու հմտություն
-Պարտաճանաչության և կարգապահության զգացում
- Սեղմ ժամկետներում և բարդ իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
- Գրասենյակից դուրս աշխատելու պատրաստակամություն
-Ֆինանսական վերլուծություն իրականացնելու կարողություն
-Վարկային փաթեթների վերլուծության ունակություն

-MS Office գերազանց իմացություն, մասնավորապես՝ Excel, Word, Outlook
-ՀԾ Բանկ 4.0-ի իմացությունը առավելություն է

Benefits

Job URL: iJob.am - Մոնիթորինգի իրականացման բաժնի մասնագետ @ Global Credit UCO CJSC

Job: Սպառողական վարկավորման բաժնի մասնագետ at Global Credit UCO CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Banking/credit

Type: Full time

Deadline: 28-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

RequiredQualifications

-Բարձրագույն կրթություն` ֆինանսական/տնտեսագիտական /մաթեմատիկական
-Սպառողական վարկավորման փորձ (կդիտարկվի որպես առավելություն)
-Վաճառքի փորձ, վաճառքի գործիքների իմացություն (ցանկալի է)
-Վերլուծական մտածելակերպ և խնդիրներ լուծելու ունակություն
-Հաղորդակցվելու, հաճախորդների և գործընկերների հետ շփվելու էթիկա և բանակցելու զարգացած հմտություններ
-Կազմակերպչական և թիմային աշխատանքներ կատարելու ունակություն
-Լարված աշխատանք կատարելու ունակություն
-Բարդ և արագ փոփոխվող միջավայրում աշխատելու ունակություն
-Բարձր պատասխանատվության զգացում
-Բազմատեսակ հանձնարարությունների միաժամանակ իրականացման ունակություն
-Համակարգչային ծրագրերից օգտվելու իմացություն (MS Office)
-ՀԾ-Բանկի իմացություն
-Հայերեն լեզվի գերազանց, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ տիրապետում

Benefits

Job URL: iJob.am - Սպառողական վարկավորման բաժնի մասնագետ @ Global Credit UCO CJSC

Job: Հաճախորդների հեռահար աջակցման կենտրոնի ղ��կավար at Global Credit UCO CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Banking/credit

Type: Full time

Deadline: 28-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

RequiredQualifications

-Բարձրագույն կրթություն (նախընտրելի է ֆինանսական/ տնտեսագիտական/մաթեմատիկական)
-Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձը ֆինանսաբանկային ոլորտում (ցանկալի է սպասարկման և վարկային ոլորտներում)
- Ղեկավարման փորձը պարտադիր է
-Նախաձեռնող, պատասխանատու, արդյունքամետ և նպատակասլաց
-Հաղորդակցվելու, համագործակցելու և բանակցելու գերազանց հմտություններ
-Վերլուծական մտածելակերպ և խնդիրներ լուծելու ունակություն
- Արագ կողմնորոշվելու ունակություն
- Բարդ և արագ փոփոխվող միջավայրում աշխատելու ունակություն
-Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու, մանրամասների նկատմամբ ուշադիր լինելու ունակություն
- Բազմատեսակ հանձնարարությունների միաժամանակ իրականացման ունակություն
- Օրենսդրության իմացություն
- Համակարգչային ծրագրերի իմացություն (MS Office)
- ՀԾ-Բանկի իմացություն
-Հայերեն լեզվի գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ տիրապետում 

Benefits

Job URL: iJob.am - Հաճախորդների հեռահար աջակցման կենտրոնի ղեկավար @ Global Credit UCO CJSC

Job: Administrative Assistant / Receptionist at Sovrano LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Administrative/Clerical

Type: Full Time

Deadline: 28-May-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
The Administrative Assistant will be responsible for the day-to-day administrative operations of the unit. She will ensure smooth implementation of clerical and administrative activities and provide efficient management of the unit administrative operations.

Responsibilities
-Develop and process all incoming and outgoing correspondence for the unit
-Answer the calls in the Reception
-Edit and post job announcements
-Contact the candidates and set interviews
-Assist on HR files' administration
-Translate documents from English into Russian and Armenian languages and vice versa
-Prepare meeting minutes
-Manage and accomplish daily administrative and clerical functions such as appointments, procurement, file and record maintenance, executive travel plans, and other arrangements

RequiredQualifications
-Higher education
-Experience in the field is preferred
-Excellent knowledge of Armenian, English and Russian languages
-Excellent computer skills, including MS office and Outlook
-Strong understanding of administrative and clerical processes
-Excellent organizational, interpersonal and time-management skills
-Excellent communication skills
-Organized, disciplined and responsible personality
-Ability to work both individually and in a team
-Ability to cope with multiple tasks

Benefits

Job URL: iJob.am - Administrative Assistant / Receptionist @ Sovrano LLC

Job: Ինժեներ at DeltaPro LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Ինժեներական, Տեխնոլոգիական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 28-May-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
"Դելտապրո" ընկերությանն անհրաժեշտ է ինժեներ չափագրման և նախագծման փորձով:

Responsibilities
-Հաճախորդների պահանջների ուսումնասիրություն և նախագծերի իրականացման ուղիների ներկայացում
-Չափագրման և նախագծման աշխատանքների իրականացում
-Նախագծերի իրականացման ժամանակ մեթոդական և գործնական օգնության տրամադրում Ընկերության այլ բաժինների
-Նախագծերի իրականացման բոլոր փուլերի կառավարում և հսկողություն
-Նորմատիվ փաստաթղթերի կազմում

RequiredQualifications
-Բարձրագույն կրթություն
-Auto Cad ծրագրի գերազանց իմացություն
-Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացությունը ցանկալի է
-Աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Ինժեներ @ DeltaPro LLC

Job: Старший дилер at Ameriabank CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Банки, Финансы, Бухгалтерия

Type: Полная ставка

Deadline: 06-May-18 00:00:00

Salary: конкурентный

Description
Основной обязанностью дилера является осуществление операций с ценными бумагами на внутреннем и внешнем рынках, а также валютных операций клиентов Банка.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: Департамент торговых операций / Дилинговый центр

ПОЗИЦИЯ: Старший дилер

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Конкурентный пакет льгот
Полная занятость, бессрочный трудовой договор, возможность немедленно приступить к исполнению обязанностей
Перспективы карьерного роста и развития
Медицинское и туристическое страхование

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Ереван

Responsibilities
-Осуществление операций с государственными и корпоративными облигациями, акциями резидентных и нерезидентных организаций, деривативами и другими ценными бумагами на внутреннем и внешнем фондовых рынках
-Участие в аукционах по первичному размещению и выкупу облигаций и акций, организованных Министерством финансов или другими эмитентами, как от имени банка, так и от имени других инвесторов
-Котирование государственных и корпоративных облигаций, в том числе предоставление двусторонних котировок ценных бумаг в рамках осуществления маркет-мейкинга на фондовой бирже РА
-Определение котировок иностранных валют
-Осуществление операций с валютой и валютными деривативами (свопы, форвардные операции, опционы)
-Ежедневный мониторинг валютных сделок, заключаемых в головном офисе и других филиалах Банка
-Осуществление торговых банкнотных операций с банками-резидентами и нерезидентами
-Осуществление операций со стандартизированными слитками драгоценных металлов
-Заключение сделок репо и обратного репо с банками и финансовыми институтами-резидентами, а также с банками-нерезидентами
-Заключение сделок репо, обратного репо и ломбардного репо с ЦБ РА
-Привлечение/размещение межбанковских кредитов/депозитов
-Заключение валютных свопов
-Непрерывный мониторинг изменений рейтингов ценных бумаг, выпущенных компаниями-резидентами и нерезидентами и входящих в собственный портфель ценных бумаг Банка
-Составление внутренних отчетов по валютным операциям, сделкам с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами
-Контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам
-Ведение документооборота отдела
-Организация процесса архивации документов
-Анализ внутренних и внешних финансовых рынков
-Другие обязаннности, связанные с работой Дилингового центра

RequiredQualifications
-Высшее образование в области финансов, делового администрирования или экономики
-Хорошее знание банковского законодательства РА и соответствующих правовых актов
-Минимум три года опыта работы в соответствующей сфере
-Наличие сертификата о соответствующей квалификации, выданного ЦБ РА, будет считаться преимуществом
-Наличие сертификата ACI Dealing и/или положительный результат CFA Level I будет считаться преимуществом
-Отличное владение пакетом Microsoft Office, программами CBAnet, ARMEX, АП-Банк 4.0
-Отличное владение армянским, русским языками, хорошее знание английского языка
-Добросовестное отношение к работе
-Коммуникативные навыки и креативное мышление
-Большое желание и потенциал саморазвития
-Умение генерировать новые идеи и мыслить аналитически
-Пунктуальность и внимательность к деталям
-Умение работать в команде и сотрудничать
-Умение вести эффективные переговоры
-Умение работать над несколькими проектами одновременно с соблюдением сроков и нацеленность на результат
-Умение работать в стрессовых ситуациях и не поддаваться панике

Benefits

Job URL: iJob.am - Старший дилер @ Ameriabank CJSC

Job: Ավագ դիլեր at Ameriabank CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 06-May-18 00:00:00

Salary: Մրցակցային

Description
Աշխատակցի հիմնական պարտականությունն է ներքին և արտաքին շուկաներում արժեթղթերով և արտարժույթով գործառնությունների իրականացումը:

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ` Առևտրային գործառնությունների դեպարտամենտ / Դիլինգային կենտրոն

ՊԱՇՏՈՆԸ` Ավագ դիլեր

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`

Արտոնությունների բարձր մրցակցային փաթեթ
Հիմնական աշխատանք, աշխատանքն անմիջապես սկսելու և անորոշ ժամկետով աշխատելու հնարավորություն
Մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացման հնարավորություն
Բժշկական և ճանապարհորդական ապահովագրություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ` Երևան

Responsibilities
-Ներքին և արտաքին ֆոնդային շուկաներում արժեթղթերով գործառնությունների իրականացում՝ պետական կառավարման մարմինների և առևտրային կազմակերպությունների կողմից թողարկված պարտատոմսերով, ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների բաժնետոմսերով, դրանց ածանցյալներով և այլ արժեթղթերով
-Արժեթղթերի թողարկողի, այդ թվում` ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից կազմակերպվող պարտատոմսերի և բաժնետոսմերի առաջնային տեղաբաշխման և հետգնման աճուրդներին մասնակցություն ինչպես բանկի, այնպես էլ ներդրողների հաշվին
-Պետական կառավարման մարմինների և առևտրային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի գնանշում, այդ թվում՝ ֆոնդային բորսայում ցուցակված արժեթղթերի երկկողմանի գնանշումների իրականացում, որը պայմանավորված է «Շուկա ստեղծողի» կարգավիճակով
-Արտարժույթի առքի ու վաճառքի փոխարժեքների գնանշում
-Արտարժութային և արտարժութային ածանցյալ գործարքների կնքում (սվոպ, ֆորվարդային գործարքներ, օպցիոններ)
-Բանկի տարբեր գրասենյակներում իրականացված արտարժութային փոխարկումների ամենօրյա մոնիտորինգի իրականացում
-Թղթադրամային առևտրային գործառնությունների իրականացում ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ բանկերի հետ
-Թանկարժեք մետաղների ստանդարտացված ձուլակտորներով գործառնությունների իրականացում
-Ռեպո/հակադարձ ռեպո գործարքների կնքում ռեզիդենտ բանկերի և ֆինանսական կազմակերպությունների և ոչ ռեզիդենտ բանկերի հետ
-ՀՀ ԿԲ հետ ռեպո/հակադարձ ռեպո գործարքների կնքում, լոմբարդային վարկի ներգրավման հետ կապված գործընթացի իրականացում
-Միջբանկային վարկերի/ավանդների տրամադրման և ներգրավման գործարքների կնքում Արժութային սվոպ գործառնությունների իրականացում
-Բանկի սեփական արժեթղթերի պորտֆելում ընդգրկված ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների թողարկած արժեթղթերի վարկանիշային փոփոխությունների մշտական մոնիտորինգի իրականացում
-Արտարժույթով, արժեթղթերով և այլ ֆինանսական գործիքներով գործառնությունների վերաբերյալ ներքին հաշվետվությունների կազմում
-Կնքված պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարողականի վերահսկում
-Բաժնի փաստաթղթաշրջանառության և գործավարության կազմակերպում
-Փաստաթղթերն արխիվ հանձնելու աշխատանքների կատարում
-Ներքին և արտաքին ֆինանսական շուկայի վերլուծություն
-Բաժնի գործառույթների հետ կապված այլ աշխատանքների իրականացում

RequiredQualifications
-Բարձրագույն կրթություն ֆինանսների, գործարար կառավարման, տնտեսագիտության ոլորտում
-ՀՀ բանկային օրենսդրության և այլ հարակից իրավական ակտերի լավ իմացություն
-Նվազագույնը երեք տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում
-ՀՀ ԿԲ համապատասխան որակավորման վկայականի առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն
-ACI Dealing որակավորման և/կամ CFA Level I քննության դրական արդյունքի առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն
-Microsoft Office, CBAnet, ARMEX, ՀԾ-Բանկ 4.0 ծրագրերի գերազանց իմացություն
-Հայերեն, ռուսերեն լեզուների` գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ իմացությու
-ն Աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
-Հաղորդակցվելու կարողություն և ստեղծագործական մտածելակերպ
-Ինքնազարգանալու մեծ ցանկություն և բարձր ներուժ
-Նոր գաղափարներ գեներացնելու, վերլուծելու և փոփոխություններ նախաձեռնելու ունակություններ
-Ճշգրտություն և բծախնդրություն մանրամասների նկատմամբ
-Թիմում աշխատելու հմտություն և համագործակցելու ունակություն
-Արդյունավետ բանակցություններ վարելու ձիրք
-Բազմախնդիր միջավայրում, սեղմ ժամկետներում և նպատակաուղղված աշխատելու ունակություն
-Սթրեսային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու և խուճապի չմատնվելու ունակություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Ավագ դիլեր @ Ameriabank CJSC

Friday, April 27, 2018

Job: HTML- CSS markup specialist at Digitain LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Software development

Type: Full time

Deadline: 27-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Develop, test, debug standards-compliant, cross-browser compatible web applications
 • Enhance and modify existing applications as needed to add new features or improve user-experience
 • Diagnose and troubleshoot problems with existing applications
 • Interact and communicate with designers, developers, QA testers, copywriters, product owners and others in order to understand requirements and scope of work
 • Play active role in defining and implementing best practices, standards and procedures including quality and delivery methodologies
 • Help the team to estimate work efforts for user stories, including determining requirements, dependencies and risks
 • Support the team in technical decisions and development estimates
 • Conduct research and develop proof of concepts
 • Participate in and contribute to all Agile Scrum ceremonies.

RequiredQualifications

 • Experience building maintainable web application with responsive UI.
 • Experience in HTML5, CSS3, CSS preprocessors (SASS, LESS).
 • Build tools (Webpack, Grunt, Gulp, Yarn, NPM).
 • A positive attitude towards working within a team and being a team player.
 • Passion for working in an agile and collaborative environment and learning new technologies. We work in an Agile environment, using CI / CD.

Benefits

Job URL: iJob.am - HTML- CSS markup specialist @ Digitain LLC

Job: Mid-Level Javascript developer at Digitain LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Software development

Type: Full time

Deadline: 27-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Write well designed, testable, efficient code by using best software development practices;
 • Integrate data from various back-end services and databases;
 • Participate in all cycles of software design and development;
 • Work as a part of the software development team;
 • Closely work with project managers on ongoing and future projects.

 

RequiredQualifications

 • More than 4 years of web development experience;
 • More than 2 years of JavaScript experience (ES5, ES6+);
 • Experience in working with CSS3 and HTML5;
 • Experience in working with One Page Applications;
 • Knowledge of ASP.NET MVC4 and C# is an asset;
 • Knowledge of a ReactJS is an asset;
 • Knowledge of a design pattern is desirable.
 • Ability to work in a team
 • Time management skills
 • Knowledge of Armenian and English languages, Russian is a plus.

Benefits

Job URL: iJob.am - Mid-Level Javascript developer @ Digitain LLC

Job: Front Desk Hostess at Jaguar/Land Rover Armenia Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Administrative Job

Type: Full Time

Deadline: 25-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

- To conform to corporate standards set by the company and the Jaguar/Land Rover brand
- To deal with customer requirements over the phone in an efficient and courteous manner, directing calls quickly and efficiently to the relevant departments and personnel
- To provide customers with necessary information about cars and company services
- To meet customers in a courteous manner, be helpful and provide them with necessary information
- Maintain company's customer database through a corporate software

RequiredQualifications

- Higher education in linguistics or a relevant field
- At least 1 year of relevant work experience
- Proficient in English and Russian languages (oral and written)
- Proficient knowledge of MS Office
- Strong communication and people skills
- Good organizational and multi-tasking abilities
- Customer service orientation

Benefits

Job URL: iJob.am - Front Desk Hostess @ Jaguar/Land Rover Armenia

Job: Senior Auditor at Ardshinbank CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category:

Type: Full Time

Deadline: 26-May-18 00:00:00

Salary:

Description
Ardshinbank CJSC is looking for a Senior Auditor.

Responsibilities
- Audit business processes, risks management processes in the Bank, identify deficiencies and give appropriate recommendations;
- Carry out inspections at the Head Office and/ or Branches of the Bank, oversee the compliance of transactions with approved procedures and policies;
- Verify the reliability of the information reflected in the financial statements and their relevance to the existing legislative framework;
- Implement remote (off-site) checks during daily work;
- Examine the final versions of internal legal acts approved by the Board of the Bank, submit proposals, if necessary;
- Carry out the implementation of the internal and external audit of the post-surveillance supervision, as well as the implementation of measures approved by the CBA and other bodies.

RequiredQualifications
- Higher education in Economics;
- At least 2 years of experience in financial-banking system or audit;
- Excellent knowledge of banking legislation;
- Good knowledge of accounting and tax legislation;
- Excellent analytical skills, written and oral communication skills;
- Teamwork ability.

Benefits

Job URL: iJob.am - Senior Auditor @ Ardshinbank CJSC

Job: Custody Services Specialist at Renesa CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category:

Type: Full-time

Deadline: 26-May-18 00:00:00

Salary:

Description
Renesa CJSC is looking for a highly motivated and qualified Custody Services Specialist .

Responsibilities
- Open and manage depo (securities) accounts, keep the records of a transaction and terms of a contract;
- Provide services related to filing and registration of the client's proprietary rights on securities;
- Keep records of nominee accounts in the Central Depository, and other custodians;
- Organize the cycle of exchanging information and documents between the issuers or custodians and the client in accordance with applicable law;
- Develop and implement programs aimed at improving the quality of investment activities;
- Provide quality and timely reporting in accordance with CBA requirements and the Company's internal regulations;
- Ensure compliance with the Company's internal regulations.

RequiredQualifications
- University degree in Economics or Finance;
- Relevant qualification issued by CBA will be an asset;
- Sound knowledge of securities market of RA legislation;
- Fluent knowledge of Armenian, English and Russian languages (both spoken and written);
- Excellent MS Office skills.

Benefits

Job URL: iJob.am - Custody Services Specialist @ Renesa CJSC

Job: Chief Executive Officer at Galaxy Concern LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category:

Type: Full Time

Deadline: 14-May-18 00:00:00

Salary: Highly competitive, based on experience and qualifications.

Description
N/A

Responsibilities
- Plan, direct and coordinate all activities of the Company;
- Responsible for the productivity and profitability of the Company;
- Supervise the general operations of the Organization, including human resources, finances, sales, marketing and logistics;
- Responsible for all legal and regulatory requirements, product and service delivery, upholding quality standards and ensuring the Organization's financial health;
- Control the recruiting and hiring processes, as well as mentor managers under his/ her immediate supervision, in order to build the strong management team;
- Responsible for development and coordination of the overall strategy and policy of the Company;
- Responsible for financial results of the Company operations;
- Set goals and monitor their achievements;
- Report to shareholders on all activities of the Company;
- Represent the Company in the business and state arenas and develop relationships with strategic partners and clients;
- Responsible for management and development of Company budget implementation.

RequiredQualifications
- Master's degree or equivalent in Engineering, Economics, Management, Business Administration, or related areas;
- Excellent written and verbal communication skills of Armenian and Russian languages; knowledge of English language is desirable;
- At least 3 years of working experience in a managerial position, preferable in the machinery industry;
- Experience in project budgeting, leading and evaluation;
- Strong interpersonal and organizational skills;
- Highly responsible and extremely reliable person;
- Strategic thinking;
- Ability to achieve results and meet strict deadlines in an effective manner;
- Strong managerial and leadership skills;
- Knowledge of sales and service strategic management principles;
- Understanding of machinery industry is an advantage.

Benefits

Job URL: iJob.am - Chief Executive Officer @ Galaxy Concern LLC

Job: Executive Assistant to CEO at Spets Trade SP Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category:

Type: Full Time

Deadline: 26-May-18 00:00:00

Salary:

Description
Spets Trade SP is looking for a proactive person with higher education for the position of Executive Assistant to CEO.

Responsibilities
- Follow instructions from the supervisor. Relate messages or instructions to others based from the supervisor;
- Work directly with the boss. Be the first line of communication between the boss and the outside world, potentially speaking with clients, other employees and upper management;
- Keep the working day in order: schedule meetings, travel plans, billing;
- Perform other job related duties;
- Write emails, transcribe notes, fax, copy and create spreadsheets or printing documents.

RequiredQualifications
- Listening and communication skills;
- People/ interpersonal skills;
- Organizational skills;
- Computer skills;
- Fluent knowledge of English, Russian and Armenian languages;
- Ability to interpret and translate on the fly;
- Readiness for frequent flights with immediate boss for international negotiations;
- Ability to organize and manage daily tasks in accordance with pre-agreed schedule;
- Strong personality and character is a plus;
- Experience in international business communications is highly desired;
- Sensibility towards style, design, architecture with appropriate background is desirable, but is not mandatory;
- Knowledge and own opinion on arts related issues is welcomed.

Benefits

Job URL: iJob.am - Executive Assistant to CEO @ Spets Trade SP

Job: Front-end Developer at Russian-Armenian (Slavonic) University Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Software development

Type: Full time

Deadline: 27-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Разработка веб интерфейсов на базе технологий JavaScript, HTML5, а также современных js библиотек и фрэймворков (React, redux, Webpack и т.д.).

RequiredQualifications

 • Хорошее знание Javascript, HTML и CSS,
 • Опыт работы со следущим стеком технологий (React, redux, sass, postcss, Webpack, Babel, TypeScript)
 • Опыт работы с git. 

Желательно:

 • Опыт работы с node.js

Benefits

Job URL: iJob.am - Front-end Developer @ Russian-Armenian (Slavonic) University

Job: Java Developer at Russian-Armenian (Slavonic) University Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Software development

Type: Full time

Deadline: 27-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Разработка backend части программного обеспечения на базе технологий Java Spring
 • Framework и сопутствующих библиотеки
 • Разработка REST-сервисов для веб-интерфейса приложений
 • Разработка SOAP-сервисов для интеграции с внешними системами
 • Участие в принятии архитектурных решений;
 • Реализация кода и unit-тестов;
 • Взаимодействие с командой тестирования\bugfixing.

RequiredQualifications

 • Опыт разработки на Java не менее 1-го года;
 • Опыт объектно-ориентированного проектирования, знание основных шаблонов проектирования приложений;
 • Опыт работы с реляционными базами данных (Oracle, Postgresql);
 • Опыт работы с Hibernate, spring data;
 • Большим плюсом будет знание и опыт работы с Spring;
 • Опыт работы с системами контроля версий – Git.

Benefits

Job URL: iJob.am - Java Developer @ Russian-Armenian (Slavonic) University

Job: Photovoltaic Systems Senior Design Engineer at Shtigen LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category:

Type: Full Time

Deadline: 26-May-18 00:00:00

Salary:

Description
Shtigen LLC is looking for a Photovoltaic Systems Senior Design Engineer who is familiar with electronics and photovoltaic systems and who is able to solve problems and provide technical guidance to the engineering team.

Responsibilities
- Provide PV system design that is optimized for low cost and high reliability;
- Serve as a technical advisor on system design for middle level engineers;
- Review and approve drafted system offers prior to sending to customers;
- Conduct research and technical audits on just installed PV stations to assure that the installations meet the internal quality requirements and standards;
- Perform photovoltaic system design selecting best suitable components (PV panels and invertors);
- Serve as a technical advisor on how to make a better design;
- Review and approve offers prepared by other engineers;
- Review and approve the quality of installations;
- Do PV system cost optimization;
- Integrate latest technologies into systems;
- Address problems and develop environmental solutions to prevent damage;
- Collaborate with installers to prevent quality problems during the after-installation review;
- Document and maintain best practice documents, requirements, protocols and standard operating procedures.

RequiredQualifications
- Proven working experience as an Electronic Engineer;
- Hands-on experience with analytical, mechanical and compliance software (e.g. SAS and Autocad);
- Knowledge of photovoltaic systems basics;
- Ability to think on large and small scale;
- Familiarity with documentation, environmental rules, regulations and best practices;
- Project and personnel management skills;
- Knowledge of PVSyst is a plus;
- Advanced MS Office skills.

Benefits

Job URL: iJob.am - Photovoltaic Systems Senior Design Engineer @ Shtigen LLC

Job: Բանվորուհի at Grand Candy LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Production management

Type: Full time

Deadline: 27-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Հոսքագծի շարժի գործընթացի նկատմամբ հսկողություն մինչև նրա բեռնաթափումը,
 • Աշխատատեղի մաքրում ,լվացում և ախտահանում, ձեռքերի և օգտագործվող տարաների լվացում և ախտահանում հերթափոխի սկզբում և վերջում,
 • Անվտանգության  տեխնիկայի, հակահրդեհային անվտանգության, արտադրական սանիտարիայի և անձնական հիգիենայի կանոնների պահպանում,
 • Վերադասի կողմից տրված աշխատանքային գործառույթների հետ կապված այլ ծառայողական հանձնարարությունների կատարում:

RequiredQualifications

Benefits

Job URL: iJob.am - Բանվորուհի @ Grand Candy LLC

Job: Corporate Finance Associate at Ameriabank CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Banking/credit

Type: Full time

Deadline: 27-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Ensuring accurate and timely reporting to Ameriabank’s partner international financial institutions, including but not limited, reporting on financial covenants, and financial statements, sub-project lending, and other performance related matters;  
 • Cross selling AmeriaBank’s commercial and retail banking products and services to key IB clients of the AmeriaBank;
 • Training and coaching CF team analysts and junior staff;
 • Supporting the Head of Corporate Finance in strengthening the institutional capacity, business continuity and risk management in Corporate Finance unit.

RequiredQualifications

Education and certification requirements

 • Bachelor’s degree required in economics, finance, law, engineering or physics (Masters and MBA would be a plus),
 • Preference to obtaining such qualifications as ACCA and other finance related designations,
 • Willingness to obtain bank management series license from the Central Bank of Armenia (Bank CEO, Branch Manager) if required,
 • Advanced MS Office user.

Professional experience requirements

 • Minimum 2 years business, finance experience in banking, investment and management advisory sectors is required, preferably with regional exposure. Relevant experience should include capital and debt rising in any capacity, M&A advisory, reorganization/restructuring, financial planning, trading or asset management.

Knowledge, Abilities and Skills Requirements

 • Good knowledge of banking business, balance sheet components, P&L structure, regulatory framework in which Armenian banks operate, ability to analyze bank balance sheets and P&Ls,
 • Good knowledge of capital and money markets, investment banking business,
 • Good corporate finance knowledge, project financing, financial modeling, analysis, valuation and other relevant skills,
 • Ability to negotiate Mandate Letters, LoIs, Term Sheets, Loan Agreements and Share Purchase Agreements pursuant to deal structure approved by the management and shareholders,
 • Good knowledge in accounting and financial reporting standards,
 • Ability to understand international and local capital and money market trends and developments for product development and client relationships,
 • Self-confidence, good judgment, and the ability to make informed decisions,
 • Ability to drive ideas from concept to completion, work both independently and in a team,
 • Ability to work in multifunctional environment under short deadline result oriented task line,
 • Strong knowledge of Armenian, English and Russian languages.

Benefits

Job URL: iJob.am - Corporate Finance Associate @ Ameriabank CJSC