Saturday, December 30, 2017

Job: ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ at Mr. GYROS Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Production management

Type: Full time

Deadline: 29-Jan-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Պլանավորել և կազմակերպել արտադրությունը, կազմել արտադրական գործընթացների հաջորդականությունը և ժամանակացույցը
 • Կազմակերպել և վերահսկել արտադրական գործընթացների ճիշտ ընթացքը՝ հումք-պատրաստի արտադրանք շղթան
 • Իրականացնել արտադրական ծավալի վերլուծություններ` ելնելով վաճառքի ծավալների օրական, ամսական կանխատեսումներից
 • Վերահսկել սարքերի և սարքավորումների, տեխնիկայի, արտադրական գործընթացներին մասնակցող այլ ապրանքների ճիշտ կիրառումը
 • Մշակել, ներդնել որակի վերահսկողության մեթոդներ և եղանակներ, ապահովել և վերահսկել դրանց իրականացումը
 • Կազմել հումքի, նյութերի, անհրաժեշտ այլ ռեսուրսների պահանջարկը, ուսումնասիրել ձեռքբերման առաջարկները
 • Կոորդինացնել մատակարարման շղթան, իրականացնել արտաքին և ներքին մատակարարների վերահսկողություն
 • Վարել հումքի, նյութերի, անհրաժեշտ այլ ռեսուրսների, պատրաստի արտադրանքի հաշվետվություններ՝ համագործակցելով մյուս բաժինների հետ
 • Կատարել գործադիր տնօրենի կողմից տրվող այլ հանձնարարություններ

RequiredQualifications

Benefits

Job URL: iJob.am - ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ @ Mr. GYROS

Job: Customer Experience Specialist at Anelik Bank CJSC Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Banking, Accounting, Financial

Type: Full Time

Deadline: 20-Jan-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Anelik Bank is seeking for a skilled and motivated Customer Experience Specialist to identify customers' pain points and ensure their satisfaction.

Responsibilities
-Implement processes to identify the pain points of the customers in regards to the existing products, services and processes
-Implement different actions for identifying the pain points and inconveniences for the customers
-Review procedures related to the customers
-Ensure the satisfaction of the customers
-Make proposals and recommendations for all identified pain points
-Make monthly quality monitoring reports

RequiredQualifications
-Higher education in Economy/Finance or relevant field
-Work experience in the banking system is a plus
-Knowledge of the RA banking legislation is a plus
-Excellent knowledge of computer (MS Office)
-Excellent knowledge of Armenian, English and Russian languages
-Effective verbally and in writing communication
-Strong sense of team mentality and reliability
-Strong communication and negotiation skills
-Attention to detail
-Teamwork
-Ability to work in different situations and quick orientation

Benefits

Job URL: iJob.am - Customer Experience Specialist @ Anelik Bank CJSC

Job: UI/UX/Graphic Designer (1 to 3 years experienced) at X-TECH Creative Studio Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Web/Graphic design

Type: Full time

Deadline: 29-Jan-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities
Collaborate with Product Managers and Engineers to create a clean and elegant UI while maintaining an intuitive and concise UX.

 • Design UI mocks, site flows, wire-frames and high-fidelity prototypes․
 • Participate actively in discussions, presentations and decisions about UI/UX․
 • Collaborate with the stakeholders, the users, the build team and other development partners to implement state-of-the-art user experiences.
 • Act as the impulse by providing clear guidance to the team's questions during implementation phases.
 • Perpetually demonstrate expertise UI/UX design both in discussion and practice.
 • Design and manage style guidelines between mobile and desktop․

RequiredQualifications
1-3 years' experience in Web and Mobile Design.

 • 1-3 years' experience in UI/UX information architecture.
 • A formal qualification in Graphic design. Higher degree a plus.
 • Excellent visual design skills with sensitivity to user experience.
 • Expert in mobile and desktop optimized design practices.
 • Highly proficient with designing & prototyping tools. Photoshop & Adobe Illustrator are necessary.
 • Strong CSS/CSS3 and HTML5 Knowledge Required
 • Experience on popular tools like Proto.io, Invision, Axure, Notism, Solidify, Moqups, Quircktools, UXPin, Wireframes sketch etc.
 • Experience in start-ups in a hyper-growth environments.
 • Strong communication skills needed to provide direction and to establish best practices within the team.
 • Demonstrated ability to thrive in a fast-paced, iterative, deadline-driven environment.
 • Self-motivated with ability to multi-task and prioritize in a fast-paced environment.

Benefits

Job URL: iJob.am - UI/UX/Graphic Designer (1 to 3 years experienced) @ X-TECH Creative Studio

Job: Outbound Team Specialist at Ameriabank CJSC Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Administrative Job

Type: Full Time

Deadline: 14-Jan-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

- Sell the Bank's products and services to current and potential clients by phone and other distance communication channels
- Handle the whole lending process within the limits of pre-approved loans
- Conduct outbound calls as requested by other structural units of the Bank (customer surveys, marketing researches, etc.)
- Effectively answer phone calls and process all service, transactions, operations-related inbound inquiries in accordance with the Bank's internal regulations
- Provide comprehensive advice to potential and existing clients by phone and other distance channels and stimulate customer interest in the Bank's services and products
- Redirect inbound inquiries to relevant persons and/ or specialized divisions of the Bank in specific cases, follow up client inquiries and perform appropriate actions (for instance transfer calls, receive messages, call back, put calls on hold, take relevant measures in case of interruptions and unintentional disconnects)
- Ensure proper identification of client messages, orders and requests, initial processing within prescribed authority and filing (including in the AS-Bank operational system, CRM database)
- Provide operational support to clients (bank account management, transaction and balance inquiries, information update), technical support for distance banking systems via various distance channels (phone, e-mail, webcall, weblive-chat, SMS, fax and other channels)
- Quickly respond to card-related inquiries (transaction information and card blocking/ unblocking), in close cooperation with Card Service Unit to insure customer protection
- Make transactions by clients' accounts by phone and other distance channels
- Identify client grievances regarding the Bank's products and services and offer grievance redress mechanisms
- File and maintain all client-related data in accordance with internal regulations
- Keep to approved schedules to fulfill the objectives defined by Contact Center managers
- Be flexible as to the shifts and changes due to work requirements
- Perform other job-related duties as assigned

RequiredQualifications

- University degree in Economics, Humanitarian Studies, Linguistics or other related fields
- At least 2 years of experience in financial and banking sector, at least 1 year of which in customer service
- Experience in service, telesales/ telemarketing, sales promotion and/ or marketing is a plus
- General knowledge of banking products and services is desirable
- Basic understanding of banking and related activity, civil legislation
- Communication skills
- Ability to work under pressure
- Representation skills
- Ability to work in a team
- Ability to handle stressful situations
- Extraordinary diligence and high sense of responsibility
- Proficiency in MS Office; knowledge of AS-Bank
- Fluency in Armenian, Russian and English languages

Benefits

Job URL: iJob.am - Outbound Team Specialist @ Ameriabank CJSC

Job: Area Manager / Sales Representative at MoveCo Solutions Inc Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Sales & Marketing

Type: Full Time

Deadline: 28-Jan-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

- Create a strong online presence through social media and other online channels
- Connect with prospective clients through email, messaging services and phone to offer company services
- Provide web based product demonstrations
- Guide the clients through the sign up process
- Be the go to contract for any service related issues for your territory

RequiredQualifications

- Proficiency in English, written and oral
- Excellent oral, written and interpersonal communications skills
- Proficient with Microsoft office, the internet and other basic computer programs (no programming skills needed)
- Attention to detail
- Punctual and efficient
- Good time management
- Ability to work evening and night hours
- 2-3 years of progressive work experience in a sales and/or customer service environment

Benefits

Job URL: iJob.am - Area Manager / Sales Representative @ MoveCo Solutions Inc

Friday, December 29, 2017

Job: Logistics / Office Assistant at People in Need Czech NGO Representative Office in Armenia Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Administrative Job

Type: Full Time

Deadline: 19-Jan-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

- Arrange transportation and hotels for the staff and PIN visitors in/ around Armenia
- Responsible for translation and interpretation in English, Armenian and Russian languages
- Submit correspondence and documentation to donors and other external stakeholders
- Perform other ongoing and incidental tasks assigned by the Country Director, Head of Office, Project Managers, Finance Manager and Operations Coordinator
- Participate and assist project staff with purchases of goods and services according to PIN and donor rules, assist Operations Coordinator in collecting of the biddings/ quotations
- Provide administrative support to project staff as assigned by the Country Director, Project Manager, Finance Manager and Operations Coordinator
- Provide administrative office assistance (including filling, drafting correspondence and financial documentation)

RequiredQualifications

- At least 1 year of experience in the relevant field
- PC proficiency (Outlook, Word, Excel and PowerPoint); social media skills are an advantage
- Knowledge of Microsoft Navision Dynamics, ELO archiving system would be an advantage
- Fluency in Armenian and English languages (listening, reading, writing, and speaking); good knowledge of Russian language; fluency in Russian language would be an advantage
- Working experience in the NGO field will be a plus
- Attention to detail and ability to remain calm under pressure
- Trustworthy and reliable person
- Ability to plan own work; time management skill
- Good communication (spoken and written) skills, including ability to explain and present complex information and prepare written documents/ communications in a clear, concise style
- Teamwork skills: good interpersonal skills and ability to establish and maintain effective working relations with people in a multi-cultural, multi-ethnic environment with sensitivity and respect for diversity

Benefits

Job URL: iJob.am - Logistics / Office Assistant @ People in Need Czech NGO Representative Office in Armenia

Job: Project Manager at People in Need Czech NGO Representative Office in Armenia Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Administrative Job

Type: Full Time

Deadline: 19-Jan-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

- Provide technical expertise in the Project to ensure activities are implemented with high quality
- Manage the budget and assist in the development of cash-flow projections and budget forecasting
- Ensure all Project activities, procurement and spending are in compliance with both People in Need and donor rules and regulations
- Conduct regular field visits to monitor field activities, provide advisory support to partners team members and beneficiaries
- Ensure programs are based on sound design principles utilizing PIN and donor required M&E systems and design a realistic M&E plan for the project
- Responsible for all donor reporting and external communication of the project
- Provide support to the Country Director in identifying and pursuing fundraising opportunities

RequiredQualifications

- University degree in a related field
- At least 3 years of progressive management experience in the NGO field with a focus on civil society and economic development; understanding of wool value chain is a plus
- Experience/ skills in working with communities
- Experience/ skills in crafts sector: production, promotion and selling
- Experience/ skills in grants management
- Understanding of and proficiency in the use of monitoring and evaluation tools
- Experience with budget management, financial forecasting and donor compliance issues
- Proven experience and good knowledge of office administration processes, procurement and techniques
- Fluency in English and Armenian languages (listening, reading, writing and speaking)
- Professionalism: proven communication and negotiation skills with local and regional level representatives
- Planning and organizing skills: ability to plan own work and manage conflicting priorities
- Management skills: ability to manage the works of partners
- Good communication (spoken and written) skills, including ability to explain and present complex information and prepare written documents/ communications in a clear, concise style
- Technology awareness: demonstrated experience with MS Office suite application particularly with Outlook, Word, Excel, and PowerPoint; social media skills are an advantage
- Teamworking skills: good interpersonal skills and ability to establish and maintain effective working relations with people in a multi-cultural, multi-ethnic environment with sensitivity and respect for diversity

Benefits

Job URL: iJob.am - Project Manager @ People in Need Czech NGO Representative Office in Armenia

Job: Senior IT Network Administrator at Ameriabank CJSC Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Banking/credit

Type: Full time

Deadline: 28-Jan-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

· Configure and maintain internal computer network of the organization

·  Setup and support routing protocols such as RIP, OSPF, BGP

· Manage network security tools, e.g., firewall, anti-virus and intrusion detection and prevention systems

· Identify, troubleshoot, solve and document network connectivity and performance issues

· Install and support hardline telephones and other networked telecommunication devices

·  Monitor network performance and optimize network speed and accessibility

·  Install, configure and maintain network hardware, for example, Cisco routers and switches

·  Deploy, configure and upgrade network software, such as, enterprise antivirus or diagnostics programs

·  Install and maintain emergency backup and restore systems on mission-critical network servers

·  Maintain network servers such as E-mail servers, VPN gateways, intrusion detection systems, DNS, WEB servers, etc.

·  Create and design technical documentation, document standards and operating procedures for company systems

·  Determine network and system requirements

 

RequiredQualifications

 · University degree in technical field (engineering)

· At least 3 years of work experience in the mentioned field

· Fluency in Armenian, Russian and English

· Experience in working and managing remote teams

· Experience in working with ticketing systems

· Ability to work independently and efficiently to meet deadlines

· Experience in hardware and software issues

· Knowledge of web-based applications

· Windows and Linux operating skills

· Self-motivated, detail-oriented and organized personality

· Excellent problem-solving skills, ability to take ownership of the work assigned and deliver results timely, reliably and correctly

· Communication skills and courteous manners, ability to work in a team

· Ability to make decisions under pressure and handle stressful situations

· Knowledge of CCNA is a plus.

 

Benefits

Job URL: iJob.am - Senior IT Network Administrator @ Ameriabank CJSC

Job: Հաշվապահ մասնագետ at Easy Pay LLC Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Accounting/Bookkeeping

Type: Full time

Deadline: 28-Jan-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

• Ընթացիկ հաշվապահության վարում
• էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշիվների և հաշվետվությունների դուրսգրում
• սկզբնական և հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի հավաքագրում և կազմում
• հաշվետվությունների կազմում
• փոխատարձ հաշվարկների ակտերի կազմում
• աշխատավարձի և այլ հավասարեցված վճարների հաշվարկում և փոխանցում
• տեղական և միջազգային փոխանցումների կատարում ինտերնետ բանկ համակարգերով
• հաճախորդ- բանկ համակարգով վճարման հանձնարարականների ուղարկում, մշակում, մարում
• կատարված գործառնությունների հաշվապահական ձևակերպումներ

RequiredQualifications

Benefits

Job URL: iJob.am - Հաշվապահ մասնագետ @ Easy Pay LLC

Job: Customer Experience Specialist at Անել��ք Բանկ ՓԲԸ Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Banking/credit

Type: Full time

Deadline: 28-Jan-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

RequiredQualifications

Benefits

Job URL: iJob.am - Customer Experience Specialist @ Անելիք Բանկ ՓԲԸ

Job: Customer Experience Specialist at Anelik Bank CJSC Company

Location: JobParser.Models.Location

Category:

Type: Full-time

Deadline: 20-Jan-18 00:00:00

Salary:

Description
Anelik Bank is looking for a skilled and motivated Customer Experience Specialist to identify customers' pain points and ensure their satisfaction.

Responsibilities
- Implement processes to identify the pain points of the customers in regards to the existing products, services and processes;
- Implement different actions for identifying the pain points and inconveniences for the customers;
- Review procedures related to the customers;
- Ensure the satisfaction of the customers;
- Make proposals and recommendations for all identified pain points;
- Make monthly quality monitoring reports.

RequiredQualifications
- Higher education in Economics /Finance or a relevant field;
- Work experience in the banking system is a plus;
- Knowledge of the RA banking legislation is a plus;
- Excellent knowledge of computer (MS Office);
- Excellent knowledge of Armenian, English and Russian languages;
- Effective verbal and in writing communication skills;
- Strong sense of team mentality and reliability;
- Strong communication and negotiation skills;
- Attention to detail;
- Teamwork skills;
- Ability to work in different situations; quick orientation.

Benefits

Job URL: iJob.am - Customer Experience Specialist @ Anelik Bank CJSC

Job: Outbound Team Specialist, Contact Center at Ameriabank CJSC Company

Location: JobParser.Models.Location

Category:

Type: Full Time

Deadline: 14-Jan-18 00:00:00

Salary:

Description
The incumbent will be responsible for detailed presentation of Bank's services and products to existing and potential clients, processing of inquiries and requests received via various distance communication channels (telephone, e-mail, webchat, internet banking. etc.) and conducting outbound calls to trigger sales within the targets and goals set by team supervisor.

Responsibilities
- Sell the Bank's products and services to current and potential clients by phone and other distance communication channels;
- Handle the whole lending process within the limits of pre-approved loans;
- Conduct outbound calls as requested by other structural units of the Bank (customer surveys, marketing researches, etc.);
- Effectively answer phone calls and process all service, transactions, operations-related inbound inquiries in accordance with the Bank's internal regulations;
- Provide comprehensive advice to potential and existing clients by phone and other distance channels and stimulate customer interest in the Bank's services and products;
- Redirect inbound inquiries to relevant persons and/ or specialized divisions of the Bank in specific cases, follow up client inquiries and perform appropriate actions (for instance transfer calls, receive messages, call back, put calls on hold, take relevant measures in case of interruptions and unintentional disconnects);
- Ensure proper identification of client messages, orders and requests, initial processing within prescribed authority and filing (including in the AS-Bank operational system, CRM database);
- Provide operational support to clients (bank account management, transaction and balance inquiries, information update), technical support for distance banking systems via various distance channels (phone, e-mail, webcall, weblive-chat, SMS, fax and other channels);
- Quickly respond to card-related inquiries (transaction information and card blocking/ unblocking), in close cooperation with Card Service Unit to insure customer protection;
- Make transactions by clients' accounts by phone and other distance channels;
- Identify client grievances regarding the Bank's products and services and offer grievance redress mechanisms;
- File and maintain all client-related data in accordance with internal regulations;
- Keep to approved schedules to fulfill the objectives defined by Contact Center managers;
- Be flexible as to the shifts and changes due to work requirements;
- Perform other job-related duties as assigned.

RequiredQualifications
- University degree in Economics, Humanitarian Studies, Linguistics or other related fields;
- At least 2 years of experience in financial and banking sector, at least 1 year of which in customer service;
- Experience in service, telesales/ telemarketing, sales promotion and/ or marketing is a plus;
- General knowledge of banking products and services is desirable;
- Basic understanding of banking and related activity, civil legislation;
- Communication skills;
- Ability to work under pressure;
- Representation skills;
- Ability to work in a team;
- Ability to handle stressful situations;
- Extraordinary diligence and high sense of responsibility;
- Proficiency in MS Office; knowledge of AS-Bank;
- Fluency in Armenian, Russian and English languages.

Benefits

Job URL: iJob.am - Outbound Team Specialist, Contact Center @ Ameriabank CJSC

Job: Senior IT Network Administrator at Ameriabank CJSC Company

Location: JobParser.Models.Location

Category:

Type: Full Time

Deadline: 14-Jan-18 00:00:00

Salary:

Description
The incumbent will be responsible for installation, maintenance and control of networks and computer systems, setup/ installation and maintenance of network hardware and software, troubleshooting of network problems and ensuring network security, accessibility and performance standards.

Responsibilities
- Configure and maintain internal computer network of the organization;
- Setup and support routing protocols such as RIP, OSPF and BGP;
- Manage network security tools, for example, firewall, anti-virus and intrusion detection and prevention systems;
- Identify, troubleshoot, solve and document network connectivity and performance issues;
- Install and support hardline telephones and other networked telecommunication devices;
- Monitor network performance and optimize network speed and accessibility;
- Install, configure and maintain network hardware, for example, Cisco routers and switches;
- Deploy, configure and upgrade network software, such as, enterprise antivirus or diagnostics programs;
- Install and maintain emergency backup and restore systems on mission-critical network servers;
- Maintain network servers such as E-mail servers, VPN gateways, intrusion detection systems, DNS, WEB servers, etc.;
- Create and design technical documentation, document standards and operating procedures for Company systems;
- Determine network and system requirements.

RequiredQualifications
- University degree in a technical (engineering) field;
- At least 3 years of work experience in the mentioned field;
- Fluency in Armenian, Russian and English languages;
- Experience in working and managing remote teams;
- Experience in working with ticketing systems;
- Ability to work independently and efficiently to meet deadlines;
- Experience in hardware and software issues;
- Knowledge of web-based applications;
- Windows and Linux operating skills;
- Self-motivated, detail-oriented and organized personality;
- Excellent problem-solving skills; ability to take ownership of the work assigned and deliver results timely, reliably and correctly;
- Communication skills and courteous manners; ability to work in a team;
- Ability to make decisions under pressure and handle stressful situations;
- Knowledge of CCNA is a plus.

Benefits

Job URL: iJob.am - Senior IT Network Administrator @ Ameriabank CJSC

Job: Առևտրի ներկայացու��իչ Տավուշի մարզում at Պ��եմիեր Ֆուդս ՍՊԸ Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Sales/service management

Type: Full time

Deadline: 28-Jan-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

RequiredQualifications

 • B,C վարորդական իրավունք,
 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Թիմում աշխատելու ունակություն,
 • Պատասխանատու, ազնիվ, արագաշարժ:

Benefits

Job URL: iJob.am - Առևտրի ներկայացուցիչ Տավուշի մարզում @ Պրեմիեր Ֆուդս ՍՊԸ

Job: Production Analyst at ATMC CJSC Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Banking, Finance and Accounting

Type: Full Time

Deadline: 20-Jan-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities
ATMC CJSC is looking for a Production Analyst to be responsible for collection, unification, analysing and inserting of the daily production output information into ERP system. The ideal candidate should have analytical skills and a great desire to work with numbers.

RequiredQualifications

- Higher education in Economics, Accounting or in other relevant field
- 1 year of working experience in production sphere is desirable
- Good analytical mindset and familiarity with basics of cost calculations
- Work experience with 1C system is desirable
- Computer literacy: knowledge of MS Excel and Word
- Excellent knowledge of Armenian and Russian languages
- Good team player
- Well-organized, responsible and results-oriented personality

Benefits

Job URL: iJob.am - Production Analyst @ ATMC CJSC

Job: Բիզնեսի զարգացման գլխավոր մասնագետ (մարքետ��լոգ) at «Քաղաքային ուն��վերսալ բազա» ՍՊԸ Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Marketing/Advertising/PR

Type: Other

Deadline: 28-Jan-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Ուսումնասիրել մեծածախ և մանրածախ շուկաները, 
 • Կատարել մրցակիցների գործունեության հետազոտություններ,  
 • Նպաստել ընկերության զարգացմանը և դրական իմիջի ձևավորմանը։

RequiredQualifications

 •  Առնվազն 5 տարվա  մասնագիտական աշխատանքային փորձ, 
 • Հետազոտության տարբեր մեթոդների իմացություն և կիրառման փորձ, 
 • Անալիտիկ և ստեղծագործ մտածելակերպ, 
 • Կազմակերպչական ունակություններ, 
 • Աշխատանքի նկատմամբ բարձր պատասխանատվություն:

Benefits

Job URL: iJob.am - Բիզնեսի զարգացման գլխավոր մասնագետ (մարքետոլոգ) @ «Քաղաքային ունիվերսալ բազա» ՍՊԸ

Job: Outbound team specialist, Contact Center at Ameriabank CJSC Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Banking/credit

Type: Full time

Deadline: 28-Jan-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

· Sell bank's products and services to current and potential clients by phone and other distance communication channels

· Handle the whole lending process within the limits of pre-approved loans

· Conduct outbound calls as requested by other structural units of the Bank (customer surveys, marketing researches, etc.)

· Effectively answer phone calls and process all service, transactions, operations-related inbound inquiries in accordance with the Bank's internal regulations

· Provide comprehensive advice to potential and existing clients by phone and other distance channels and stimulate customer interest in the Bank's services and products

· Redirect inbound inquiries to relevant persons and/or specialized divisions of the Bank in specific cases, follow up client inquiries and perform appropriate actions (for instance transfer calls, receive messages, call back, put calls on hold,  take relevant measures in case of  interruptions and unintentional disconnects)

· Ensure proper identification of client messages, orders and requests, initial processing within prescribed authority and filing (including in the AS - Bank operational system, CRM database)

· Provide operational support to clients (bank account management, transaction and balance inquiries, information update), technical support for distance banking systems via various distance channels (phone, e-mail, webcall, weblive-chat, SMS, fax and other channels)

· Quickly respond to card-related inquiries (transaction information, card blocking/unblocking), in close cooperation with Card Service Unit to insure  customer  protection

· Make transactions by clients' accounts by phone and other distance channels

· Identify client grievances regarding  the Bank's products and services and offer grievance redress mechanisms

· File and maintain all client-related data in accordance with internal regulations

· Keep to approved schedules to fulfill the objectives defined by Contact Center managers

· Be flexible as to the shifts and changes due to work requirements

· Perform other duties as assigned 

RequiredQualifications

· University degree in Economics/Humanitarian studies / Linguistics or other fields

· At least 2 years of experience in financial and banking sector (at least 1 year in customer service)

· Experience in service, telesales/telemarketing, sales promotion and/or marketing is a plus

· General knowledge of banking products and services is desirable

· Basic understanding of banking and related activity, civil legislation

· Communication skills

· Ability to work under pressure

· Representation skills

· Ability to work in a team

· Ability to handle stressful situations

· Extraordinary diligence and high sense of responsibility

· Proficiency in MS Office, knowledge of AS-Bank

· Fluency in Armenian, Russian and English languages

Benefits

Job URL: iJob.am - Outbound team specialist, Contact Center @ Ameriabank CJSC

Job: Logistics/ Office Assistant at People in Need Czech NGO Representative Office in Armenia Company

Location: JobParser.Models.Location

Category:

Type: Part-time

Deadline: 19-Jan-18 00:00:00

Salary: 80,000 AMD - 150,000 AMD (Net) monthly depending on experience. Benefits: 60% subsidy for voluntary health insurance.

Description
People in Need is recruiting a Logistics/ Office Assistant for European Union grants: "EU4Shirak: Wool for Jobs" and "EU4Tourism: Outdoor Adventures on Historic Trails in Syunik" as well as for the "Socio-economic Reintegration of Returnee Migrants" Project. The Logistics and Office Assistant will support the PIN staff in administrative and logistic aspects of PINs work in Armenia, the frame of the implementation of the "Socio-economic Reintegration of Returnee Migrants" Project, "EU4Shirak: Wool for Jobs" Project and "EU4Tourism: Outdoor Adventures on Historic Trails in Syunik" Project.

Responsibilities
- Arrange transportation and hotels for the staff and PIN visitors in/ around Armenia;
- Responsible for translation and interpretation in English, Armenian and Russian languages;
- Submit correspondence and documentation to donors and other external stakeholders;
- Perform other ongoing and incidental tasks assigned by the Country Director, Head of Office, Project Managers, Finance Manager and Operations Coordinator;
- Participate and assist project staff with purchases of goods and services according to PIN and donor rules, assist Operations Coordinator in collecting of the biddings/ quotations;
- Provide administrative support to project staff as assigned by the Country Director, Project Manager, Finance Manager and Operations Coordinator;
- Provide administrative office assistance (including filling, drafting correspondence and financial documentation).

RequiredQualifications
- At least 1 year of experience in the relevant field;
- PC proficiency (Outlook, Word, Excel and PowerPoint); social media skills are an advantage;
- Knowledge of Microsoft Navision Dynamics, ELO archiving system would be an advantage;
- Fluency in Armenian and English languages (listening, reading, writing, and speaking); good knowledge of Russian language; fluency in Russian language would be an advantage;
- Working experience in the NGO field will be a plus;
- Attention to detail and ability to remain calm under pressure;
- Trustworthy and reliable person;
- Ability to plan own work; time management skills;
- Good communication (spoken and written) skills, including ability to explain and present complex information and prepare written documents/ communications in a clear, concise style;
- Teamwork skills: good interpersonal skills and ability to establish and maintain effective working relations with people in a multi-cultural, multi-ethnic environment with sensitivity and respect for diversity.

Benefits

Job URL: iJob.am - Logistics/ Office Assistant @ People in Need Czech NGO Representative Office in Armenia

Job: Project Manager for "EU4Shirak: Wool for Jobs" Project at People in Need Czech NGO Representative Office in Armenia Company

Location: JobParser.Models.Location

Category:

Type: Full-time

Deadline: 19-Jan-18 00:00:00

Salary: 300,000 AMD - 350,000 AMD (Net) monthly depending on experience. Benefits: 60% subsidy for voluntary health insurance.

Description
People in Need is recruiting a Project Manager to be responsible for overall project and financial management of European Union grant: "EU4Shirak: Wool for Jobs" and provide support to the team through coordination of Project implementation and liaison with donors, partners and stakeholders. The Project Manager will be directly responsible for all components of management of the Project "EU4Shirak: Wool for Jobs". The Project Manager will work in close coordination with People in Need's senior management in Armenia and Georgia, namely the Head of Office, Finance Manager, Country Director and be the main point of contact for project partners and other project stakeholders. The Project Manager will be based in Amasia with regular field travels to Gyumri and Yerevan.

Responsibilities
- Provide technical expertise in the Project to ensure activities are implemented with high quality;
- Manage the budget and assist in the development of cash-flow projections and budget forecasting;
- Ensure all Project activities, procurement and spending are in compliance with both People in Need and donor rules and regulations;
- Conduct regular field visits to monitor field activities, provide advisory support to partners team members and beneficiaries;
- Ensure programs are based on sound design principles utilizing PIN and donor required M&E systems and design a realistic M&E plan for the project;
- Responsible for all donor reporting and external communication of the project;
- Provide support to the Country Director in identifying and pursuing fundraising opportunities.

RequiredQualifications
- University degree in a related field;
- At least 3 years of progressive management experience in the NGO field with a focus on civil society and economic development; understanding of wool value chain is a plus;
- Experience/ skills in working with communities;
- Experience/ skills in crafts sector: production, promotion and selling;
- Experience/ skills in grants management;
- Understanding of and proficiency in the use of monitoring and evaluation tools;
- Experience with budget management, financial forecasting and donor compliance issues;
- Proven experience and good knowledge of office administration processes, procurement and techniques;
- Fluency in English and Armenian languages (listening, reading, writing and speaking);
- Professionalism: proven communication and negotiation skills with local and regional level representatives;
- Planning and organizing skills: ability to plan own work and manage conflicting priorities;
- Management skills: ability to manage the works of partners;
- Good communication (spoken and written) skills, including ability to explain and present complex information and prepare written documents/ communications in a clear, concise style;
- Technology awareness: demonstrated experience with MS Office suite application particularly with Outlook, Word, Excel, and PowerPoint; social media skills are an advantage;
- Teamworking skills: good interpersonal skills and ability to establish and maintain effective working relations with people in a multi-cultural, multi-ethnic environment with sensitivity and respect for diversity.

Benefits

Job URL: iJob.am - Project Manager for "EU4Shirak: Wool for Jobs" Project @ People in Need Czech NGO Representative Office in Armenia

Job: Project Manager for "EU4Tourism: Outdoor Adventures on Historic Trails in Syunik" Project at People in Need Czech NGO Representative Office in Armenia Company

Location: JobParser.Models.Location

Category:

Type: Full-time

Deadline: 19-Jan-18 00:00:00

Salary: 300,000 AMD - 350,000 AMD (Net) monthly depending on experience. Benefits: 60% subsidy for voluntary health insurance.

Description
People in Need is recruiting a Project Manager to be responsible for overall project and financial management of European Union grant "EU4Tourism: Outdoor Adventures on Historic Trails in Syunik" and provide support to the team through coordination of project implementation and liaison with donors, partners and stakeholders. The Project Manager will be directly responsible for all components of management of the "EU4Tourism: Outdoor Adventures on Historic Trails in Syunik". The Project Manager will work in close coordination with People in Need's senior management in Armenia and Georgia, namely the Head of Office, Finance Manager, Country Director and be the main point of contact for project partners and other project stakeholders. The Project Manager will be based in Goris with regular field travels to Kapan and Yerevan.

Responsibilities
- Provide technical expertise in the Project to ensure activities are implemented with high quality;
- Manage the budget and assist in the development of cash-flow projections and budget forecasting;
- Ensure all Project activities, procurement and spending are in compliance with both People in Need and donor rules and regulations;
- Conduct regular field visits to monitor field activities, provide advisory support to partners team members and beneficiaries;
- Ensure programs are based on sound design principles utilizing PIN and donor required M&E systems and design a realistic M&E plan for the project;
- Responsible for all donor reporting and external communication of the project;
- Provide support to the Country Director in identifying and pursuing fundraising opportunities.
- Perform other job-related duties as may be assigned.

RequiredQualifications
- At least 3 years of progressive management experience in the NGO field with a focus on civil society development, tourism development programs;
- Experience/ skills on community mobilization;
- Experience/ skills in outdoor tourism development sector;
- Experience/ skills in grants management;
- Understanding of and proficiency in the use of monitoring and evaluation tools;
- Experience with budget management, financial forecasting and donor compliance issues;
- Proven experience and good knowledge of office administration processes, procurement and techniques;
- University degree in a related field;
- Professionalism: proven communication and negotiation skills with local and regional level representatives;
- Planning and organizing skills: ability to plan own work and manage conflicting priorities;
- Management skills: ability to manage to manage the works of partners;
- Good communication (spoken and written) skills, including ability to explain and present complex information and prepare written documents/ communications in a clear, concise style;
- Technology awareness: demonstrated experience with MS Office suite application particularly with Outlook, Word, Excel, and PowerPoint; social media skills is an advantage;
- Teamwork skills: good interpersonal skills and ability to establish and maintain effective working relations with people in a multi-cultural, multi-ethnic environment with sensitivity and respect for diversity;
- Fluency in English and Armenian languages (listening, reading, writing, and speaking).

Benefits

Job URL: iJob.am - Project Manager for "EU4Tourism: Outdoor Adventures on Historic Trails in Syunik" Project @ People in Need Czech NGO Representative Office in Armenia

Job: Finance Manager at People in Need Czech NGO Representative Office in Armenia Company

Location: JobParser.Models.Location

Category:

Type: Full-time

Deadline: 19-Jan-18 00:00:00

Salary: 330,000 AMD - 370,000 AMD (Net) monthly depending on experience. Benefits: 60% subsidy for voluntary health insurance.

Description
People in Need is recruiting a Finance Manager to be responsible for overall financial management of European Union grants: "EU4Shirak: Wool for Jobs" and "EU4Tourism: Outdoor Adventures on Historic Trails in Syunik". The Finance Manager supervises all the financial and administrative aspects of PINs work in Armenia, the frame of the implementation of the "EU4Shirak: Wool for Jobs" Project and "EU4Tourism: Outdoor Adventures on Historic Trails in Syunik" Project.

Responsibilities
- Ensure update of mission coverage tools; supervise/ correct allocation of overhead costs by financial and logistics staff; manage mission cash flow;
- In cooperation with project staff, create new budgets;
- Work with ELO and Navision softwares;
- Responsible for backup for monthly accountancy checks (done by Finance/ Operations Coordinator and HQ Accountant); responsible for regular cross checks of cash and bank balance reconciliations;
- Supervise cash registers: check cash register documentation for completeness and quality, provide technical backup for cash posting; ensure that mandatory quarterly cash counts are done and sent to HQ;
- Facilitate yearly closure and send related documents to HQ (cash counts, financial security update);
- In cooperation with Project Managers negotiate partner budgets and agree on yearly/ quarterly budgets and budget modifications; regularly check partners financial reports, provide consultations and support to partners;
- Ensure that trainings of PIN partners in PIN financial reporting rules are conducted;
- Check monthly payroll and related timesheet calculations; participate in update of salary grid as required;
- Create and improve financial training modules and ensure/ organize financial trainings.

RequiredQualifications
- University degree in Finance, Accounting, or a related field;
- At least 3 years of experience in financial management and accounting; experience with accounting and bookkeeping procedures;
- Knowledge of Armenian tax laws, policies, banking and other regulations, affecting international project accounting;
- PC proficiency (Outlook, Word, Excel, and PowerPoint); social media skills are an advantage;
- Knowledge of Microsoft Navision Dynamics, ELO archiving system would be as advantage;
- Fluency in Armenian and English languages (listening, reading, writing and speaking);
- Working experience in the NGO field will be a plus;
- Attention to detail and ability to remain calm under pressure;
- Trustworthy and reliable person;
- Professionalism: proven communication and negotiation skills with local and regional level representatives;
- Planning and organizing skills: ability to plan own work and manage conflicting priorities;
- Management skills: ability to manage the partners financial activities;
- Good communication (spoken and written) skills, including ability to explain and present complex information and prepare written documents/ communications in a clear, concise style;
- Teamwork skills: good interpersonal skills and ability to establish and maintain effective working relations with people in a multi-cultural, multi-ethnic environment with sensitivity and respect for diversity.

Benefits

Job URL: iJob.am - Finance Manager @ People in Need Czech NGO Representative Office in Armenia

Job: PHP Developer at Rosgosstrakh-Armenia ICJSC Company

Location: JobParser.Models.Location

Category:

Type: Full-time

Deadline: 28-Jan-18 00:00:00

Salary: Competitive, plus benefits which include a comprehensive medical insurance.

Description
The PHP Developer will perform object-oriented programming and develop client-server applications.

Responsibilities
- Participate in all the steps of the software project, from design to integration;
- Read, understand and modify the existing code;
- Develop applications in accordance with the given specifications;
- Be flexible in learning new technologies.

RequiredQualifications
- University degree in Computer Science or a related field;
- At least 2 years of work experience in database design, development and optimization technology;
- Good knowledge of PHP;
- Knowledge of MySQL, JavaScript, AJAX (jQuery), C#, SQL is a plus;
- Good knowledge of Armenian and Russian languages; knowledge of technical English language;
- Problem-solving and decision-making skills;
- Good time management and organizational skills.

Benefits

Job URL: iJob.am - PHP Developer @ Rosgosstrakh-Armenia ICJSC

Job: Business Operations Manager at MoveCo Solutions Inc Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Management

Type: Full Time

Deadline: 29-Jan-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
We are opening a sales/operations office in Yerevan and have an immediate opening for Business Operations Manager.

In this role you will work directly with the owner to set the foundation for the sales and marketing division in Armenia.

What we offer:

-Competitive base salary and generous commission and bonus offers
-Professional and friendly work environment
-Paid vacations
-5 day work week
-Many other perks

Responsibilities
-You will have a wide variety of responsibilities which will include the following:
-Assist the owner with the planing, execution and management of the new office
-Extensive web research and report preparation
-Recruitment, hiring and training of the staff
-Design and implement the sales process
-Manage all office operations and staff
-Ensure that the company is compliant with all local labor and business laws

RequiredQualifications
-Fluent in English
-Excellent oral, written and interpersonal communications skills
-Proficient with Microsoft office, the internet and other basic computer programs (no programming skills needed)
-Attention to detail
-Punctual and efficient
-Good time management
-Ability to work evening and night hours
-2-3 years of progressive work experience in business development, planning, or management roles

Benefits

Job URL: iJob.am - Business Operations Manager @ MoveCo Solutions Inc

Job: Area Manager/Sales Representative at MoveCo Solutions Inc Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Sales

Type: Full Time

Deadline: 29-Jan-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
MoveCo Solutions Inc. Is a US based start up technology company, providing cloud based business management software solutions to the moving & storage industry. We are opening a sales/operations office in Yerevan and have an immediate opening for Area Manager/Sales Representative.

In this role you will be assigned a territory where you will be responsible for all new client procurement and service. The territory will be based in the USA, so you will be required to work hours corresponding to the area's business hours.

What we offer:
-Competitive base salary and generous commission and bonus offers
-Professional and friendly work environment
-Paid vacations
-5 day work week
-Many other perks

Responsibilities
-The job functions will include:

-Create a strong online presence through social media and other online channels
-Connect with prospective clients through email, messaging services and phone to offer company services
-Provide web based product demonstrations
-Guide the clients through the sign up process
-Be the go to contract for any service related issues for your territory

RequiredQualifications
-Proficiency in English, written and oral
-Excellent oral, written and interpersonal communications skills
-Proficient with Microsoft office, the internet and other basic computer programs (no programming skills needed)
-Attention to detail
-Punctual and efficient
-Good time management
-Ability to work evening and night hours
-2-3 years of progressive work experience in a sales and/or customer service environment

Benefits

Job URL: iJob.am - Area Manager/Sales Representative @ MoveCo Solutions Inc

Job: Production Analyst at ATMC CJSC Company

Location: JobParser.Models.Location

Category:

Type: Full Time

Deadline: 20-Jan-18 00:00:00

Salary: Competitive

Description
ATMC CJSC is looking for a Production Analyst to be responsible for collection, unification, analysing and inserting of the daily production output information into ERP system. The ideal candidate should have analytical skills and a great desire to work with numbers.

Responsibilities

RequiredQualifications
- Higher education in Economics, Accounting or in other relevant field;
- 1 year of working experience in production sphere is desirable;
- Good analytical mindset and familiarity with basics of cost calculations;
- Work experience with 1C system is desirable;
- Computer literacy: knowledge of MS Excel and Word;
- Excellent knowledge of Armenian and Russian languages;
- Good team player;
- Well-organized, responsible and results-oriented personality.

Benefits

Job URL: iJob.am - Production Analyst @ ATMC CJSC

Job: Executive Administrative Assistant at Yerevan My Love Foundation Company

Location: JobParser.Models.Location

Category:

Type: Full time

Deadline: 15-Jan-18 00:00:00

Salary: Competitive, based on experience.

Description
Yerevan My Love Foundation is looking for a responsible Executive Administrative Assistant to the CEO to provide personalized secretarial and administrative support in a well-organized and timely manner.

Responsibilities
- Maintain the executive's agenda and assist in planning appointments, board meetings, etc.;
- Manage schedules of program management meetings, both externally and internally;
- Make appointments and maintain appointment calendars of the Director;
- Answer and direct phone calls;
- Hold correspondence and telephone conversations with foreign partners;
- Organize and schedule appointments;
- Maintain diary, arrange meetings and appointments and provide reminders;
- Attend meetings and keep minutes;
- Act as the point of contact between the executives and third parties;
- Handle requests and queries appropriately;
- Write and distribute emails, correspondence memos, letters, faxes and forms;
- Make translations;
- Maintain electronic and paper records ensuring information is organized and easily accessible;
- Assist in the preparation of regularly scheduled reports;
- Develop and maintain a filing system;
- Provide general support to visitors;
- Liaise with executive and senior administrative assistants to handle requests and queries from senior managers;
- Implement administrative systems, procedures and policies.

RequiredQualifications
- Higher education;
- At least 2 years of work experience in a similar position and ability to work with high level executives;
- Strong organizational skills that reflect ability to seamlessly perform and prioritize multiple tasks with excellent attention to detail;
- Very strong interpersonal skills and ability to build relationships with stakeholders, including staff and external partners;
- Proficiency in English, Armenian, and Russian languages, both written and oral;
- Excellent time-management skills; ability to manage multiple tasks and deadlines;
- Proficiency in Microsoft Office (Outlook, Word, Excel and Power Point);
- Adherence to higher working ethical standards.

Benefits

Job URL: iJob.am - Executive Administrative Assistant @ Yerevan My Love Foundation

Job: Լոգիստիկայի ծրագրային համակարգող at ARGE Business LLC Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Առաքում, բեռնափոխադրում

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 29-Jan-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Իրականացնել ծրագրային գործողություններ, որոնք առնչվում են կազմակերպության պահեստի ապրանքաշրջանառության հետ:

Responsibilities
-Ներմուծվող ապրանքների մուտքագրում տվյալների բազա
-Պահեստային օպերացիաների ծրագրային ապահովում
-Բոլոր պահեստների ապրանքների շարժի գրանցում ծրագրում
-Պատվերների կազմավորում և փաթեթավորման թերթերի կազմում
-Ապրանքաուղեկցող փաստաթղթերի կազմում
-Պահեստային հաշվետվությունների պատրաստում
-Մասնաճյուղերի պահեստային գործողությունների հետ կապված ծրագրային ապահովում
-Պահեստային գործողությունների փաստաթղթային ձևակերպում և գրանցում
-Պահեստի գործընթացների վերահսկում
-Ժամկետն անց և վնասված ապրանքների դուրս գրման և ոչնչացման գործընթացի կազմակերպում
-Պահեստի և մասնաճյուղի պահեստի հաշվարկ

RequiredQualifications
-Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
-Լոգիստիկայի ոլորտում 1 տարվա աշխատանքային փորձը ցանկալի է
-Հաշվետվությունների հետ աշխատելու փորձ
-Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
-MS office-ի լավ իմացություն, Excel-ի գերազանց իմացություն
-Ճնշման տակ աշխատելու ունակություն
-Վերլուծական մտածողություն և մանրուքների վրա ուշադրություն
-Պատասխանատվության զգացում, կարգապահություն և թիմում աշխատելու ունակություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Լոգիստիկայի ծրագրային համակարգող @ ARGE Business LLC

Job: Chief Operating Officer at FINCA UCO CJSC Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Banking, Finance and Accounting

Type: Full Time

Deadline: 15-Jan-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

- Guides and directs management in the development, production, promotion, and financial aspects of the organization's products and services
- Directs the preparation of short-term and long-range plans and budgets based on broad organizational goals and growth objectives
- Oversees executives who direct department activities that implement the organization's policies
- Implements programs that meet organizational goals and objectives
- Creates the structure and processes necessary to manage the organization's current activities and its projected growth
- Maintains a sound plan of corporate organization, establishing policies to ensure adequate management development and to provide for capable management succession
- Develops and installs procedures and controls to promote communication and adequate information flow within the organization
- Supervises design of hardware and software systems to assist in the smooth and efficient flow of information
- Establishes operating policies consistent with the chief executive officer's broad policies and objectives and ensures their execution
- Evaluates the results of overall operations regularly and systematically and reports these results to the chief executive officer
- Ensures that the responsibilities, authorities, and accountability of all direct subordinates are defined and understood
- Ensures that all organization activities and operations are carried out in compliance with regulations and laws governing business operations Supervisory Responsibilities:
- Carries out supervisory responsibilities in accordance with the organization's policies and applicable laws. Responsibilities include interviewing, hiring, and training employees; planning, assigning, and directing work; appraising performance; rewarding and disciplining employees; addressing complaints and resolving problems

RequiredQualifications

- Master's degree in Business Administration, Management, Finance, Economics or related field, or equivalent work experience is required
- 5-year experience minimum in comparable positions in terms of responsibility in banking or microfinance in an operations line-management role. Prior experience as a member of a senior management team is desirable
- Experience in credit origination and credit risk assessment, business experience in (a) micro lending, (b) small enterprise lending, (c) rural & agriculture lending. Experience in both Credit and Deposits in addition to mobilization and delivery channel development a plus
- Experience in developing and implementing strategic/operational plans for financial institutions
- Excellent organizational, planning, analytical and problem-solving skills
- High level of customer service and strong willingness to work in the field
- Strong business management and negotiation skills
- Experience managing and motivating a large staff
- Excellent interpersonal, communication and training skills
- Excellent technical report writing skills and computer literacy
- Adaptability to challenging environments, country or regional experience is a plus Competencies:
- Problem Solving
- Identifies and resolves problems in a timely manner; Gathers and analyzes information skillfully; Develops alternative solutions; Works well in group problem solving situations; Uses reason even when dealing with emotional topics
- Project Management
- Develops project plans; Coordinates projects; Communicates changes and progress; Completes projects on time and budget; Manages project team activities
- Delegation
- Delegates work assignments; Matches the responsibility to the person; Gives authority to work independently; Sets expectations and monitors delegated activities; Provides recognition for results
- Leadership
- Exhibits confidence in self and others; Inspires and motivates others to perform well; effectively influences actions and opinions of others; Accepts feedback from others; Gives appropriate recognition to others
- Quality Management
- Looks for ways to improve and promote quality; Demonstrates accuracy and thoroughness
- Managing People
- Includes staff in planning, decision-making, facilitating and process improvement; Takes responsibility for subordinates' activities; Makes self available to staff; Provides regular performance feedback; Develops subordinates' skills and encourages growth; Solicits and applies customer feedback (internal and external); Fosters quality focus in others; Improves processes, products and services.; Continually works to improve supervisory skills
- Quality Management
- Looks for ways to improve and promote quality; Demonstrates accuracy and thoroughness
- Fluency in English required, Armenian and/or Russian is a plus

Benefits

Job URL: iJob.am - Chief Operating Officer @ FINCA UCO CJSC

Job: Digital Marketing Specialist at Publicis Hepta LLC Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Sales & Marketing

Type: Full Time

Deadline: 28-Jan-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

- Develop and implement social media strategies
- Responsible for social media targeting, measurement, and reporting
- Increase brand awareness, promote Company's products or services and drive prospects to conversions
- Initiate effective marketing campaigns online, and translate business goals into successful marketing campaigns
- Constantly monitor digital marketing trends for staying up-to-date
- Provide heavy digital advertising and SEO services
- Analyze digital efforts against set KPIs and report out results with actionable insights
- Manage needed resources to maximize related metrics
- Research and define brand content opportunities, collaborating with digital and brand teams to develop campaigns and increase brand awareness

RequiredQualifications

- 2-3 years of research and data analysis experience, preferably related to digital marketing, web development and user experience
- Knowledge of and/ or prior experience with consumer packaged goods is preferred
- Understanding of content marketing
- Familiarity with WordPress, Joomla, Drupal and optimizing web pages
- Technical inclination and high proficiency in Google AdWords, Google Analytics, Yandex.Metrica and SEO tools;
- Familiarity with basic web development principles
- High proficiency in Microsoft Word, Excel, and PowerPoint
- Excellent organizational and interpersonal skills, with attention to detail
- Ability to set priorities and work independently within set guidelines
- Ability to work collaboratively and interact professionally with internal and external customers of the Company
- Ability to multitask, work independently and with a team in a fast-paced, high volume environment with emphasis on accuracy and timeliness
- Fluency in Armenian, English and Russian languages
- Strong results orientation and project management skills, excelling at juggling a wide range of administrative and marketing support projects to meet project goals and timelines
- Strong cross-functional contributor and team player

Benefits

Job URL: iJob.am - Digital Marketing Specialist @ Publicis Hepta LLC

Job: Animator at Cinema Star Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Arts, Entertainment and Mass Media

Type: Full Time

Deadline: 08-Jan-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

- Register children
- Ensure the safety of the children in Art Lab or Labyrinth
- Pay attention to the sanitation and security rules set by company
- Address kids' needs: what interests they have
- Use all supplies and materials provided at the ART LAB to the best of the personal abilities
- Prepare all the necessary for the various activities well in advance
- Promote the various entertainment activities, trying to involve kids in an active or passive participation according to their typology and various needs

RequiredQualifications

- Candidate must have:
- Diploma in Pedagogy or Art and design/ and/or an experience to work with children
- Good skills in interaction with children, good drawing skills and sport's
- Excellent communicating skill
- Be patient and able to concentrate in any case
- Be interested in art and design
- Be good team player

Benefits

Job URL: iJob.am - Animator @ Cinema Star

Job: Chief Operating Officer (COO) at FINCA UCO CJSC Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Finance Management

Type: Full time

Deadline: 28-Jan-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities
- Guide and direct management in the development, production, promotion, and financial aspects of the Organization's products and services;
- Direct the preparation of short-term and long-range plans and budgets based on broad organizational goals and growth objectives;
- Oversee executives who direct department activities that implement the Organization's policies;
- Implement programs that meet organizational goals and objectives;
- Create the structure and processes necessary to manage the Organization's current activities and its projected growth;
- Maintain a sound plan of corporate organization, establishing policies to ensure adequate management development and to provide for capable management succession;
- Develop and install procedures and control to promote communication and adequate information flow within the Organization;
- Supervise design of hardware and software systems to assist in the smooth and efficient flow of information;
- Establish operating policies consistent with the Chief Executive Officer's broad policies and objectives and ensure their execution;
- Evaluate the results of overall operations regularly and systematically and reports these results to the chief executive officer;
- Ensure that the responsibilities, authorities, and accountability of all direct subordinates are defined and understood;
- Ensure that all organization activities and operations are carried out in compliance with regulations and laws governing business operations;
- Carry out supervisory responsibilities in accordance with the Organization's policies and applicable laws; Responsible for interviewing, hiring, and training employees; planning, assigning, and directing work; appraising performance; rewarding and disciplining employees; addressing complaints and resolving problems.

RequiredQualifications
Education and Experience:

- Master's degree in Business Administration, Management, Finance, Economics or related field, or equivalent work experience;
- At least 5 years of experience in comparable positions in terms of responsibility in banking or microfinance in an operations line-management role.Prior experience as a member of a senior management team is desirable;
- Experience in a credit origination and credit risk assessment, business experience in micro lending, small enterprise lending, rural and agriculture lending. Experience in Credit in addition to mobilization and delivery channel development is a plus;
- Experience in developing and implementing strategic/ operational plans for financial institutions;
- Excellent organizational, planning, analytical and problem-solving skills;
- High level of customer service and strong willingness to work in the field;
- Strong business management and negotiation skills;
- Experience in managing and motivating a large staff;
- Excellent interpersonal, communication and training skills;
- Excellent technical report writing skills and computer literacy;
- Adaptability to challenging environments, country or regional experience is a plus;
- Fluency in English language; fluency in Armenian and/ or Russian languages is a plus;
- Availability for domestic travel (up to 30%), and international travel (10%).

Competencies:

- Problem Solving - Identify and resolve problems in a timely manner; gather and analyze information skillfully; develop alternative solutions; work well in group problem solving situations; use reason even when dealing with emotional topics.

- Project Management - Develop project plans; Coordinate projects; Communicate changes and progress; Complete projects on time and budget; Manage project team activities.

- Delegation - Delegate work assignments; Match the responsibility to the person; Give authority to work independently; Set expectations and monitor delegated activities; Provide recognition for results.

- Leadership - Exhibit confidence in self and others; Inspire and motivate others to perform well; effectively influence actions and opinions of others; Accept feedback from others; Give appropriate recognition to others.

- Quality Management - Look for ways to improve and promote quality; Demonstrate accuracy and thoroughness.

- Managing People - Includ staff in planning, decision-making, facilitating and process improvement; Take responsibility for subordinates' activities; Make self available to staff??; Provide regular performance feedback; Develop subordinates' skills and encourages growth; Solicit and apply customer feedback (internal and external); Foster quality focus in others; Improve processes, products and services.; Continually work to improve supervisory skills.

Benefits

Job URL: iJob.am - Chief Operating Officer (COO) @ FINCA UCO CJSC

Job: Digital Marketing Specialist at Publicis Hepta LLC Company

Location: JobParser.Models.Location

Category:

Type: Full-time

Deadline: 28-Jan-18 00:00:00

Salary: Competitive

Description
Publicis Hepta LLC is looking for a Digital Marketing Specialist who thrives on analyzing and optimizing digital marketing. The jobholder will run digital ad campaigns, develop and implement social media strategies, analyze results and drive new opportunities.

Responsibilities
- Develop and implement social media strategies;
- Responsible for social media targeting, measurement, and reporting;
- Increase brand awareness, promote Company's products or services and drive prospects to conversions;
- Initiate effective marketing campaigns online, and translate business goals into successful marketing campaigns;
- Constantly monitor digital marketing trends for staying up-to-date;
- Provide heavy digital advertising and SEO services;
- Analyze digital efforts against set KPIs and report out results with actionable insights;
- Manage needed resources to maximize related metrics;
- Research and define brand content opportunities, collaborating with digital and brand teams to develop campaigns and increase brand awareness.

RequiredQualifications
- 2-3 years of research and data analysis experience, preferably related to digital marketing, web development and user experience;
- Knowledge of and/ or prior experience with consumer packaged goods is preferred;
- Understanding of content marketing;
- Familiarity with WordPress, Joomla, Drupal and optimizing web pages;
- Technical inclination and high proficiency in Google AdWords, Google Analytics, Yandex.Metrica and SEO tools;
- Familiarity with basic web development principles;
- High proficiency in Microsoft Word, Excel, and PowerPoint;
- Excellent organizational and interpersonal skills, with attention to detail;
- Ability to set priorities and work independently within set guidelines;
- Ability to work collaboratively and interact professionally with internal and external customers of the Company;
- Ability to multitask, work independently and with a team in a fast-paced, high volume environment with emphasis on accuracy and timeliness;
- Fluency in Armenian, English and Russian languages;
- Strong results orientation and project management skills, excelling at juggling a wide range of administrative and marketing support projects to meet project goals and timelines;
- Strong cross-functional contributor and team player.

Benefits

Job URL: iJob.am - Digital Marketing Specialist @ Publicis Hepta LLC

Job: Chief Operating Officer (COO) at FINCA UCO CJSC Company

Location: JobParser.Models.Location

Category:

Type: Full-time

Deadline: 28-Jan-18 00:00:00

Salary:

Description
The Chief Operating Officer (COO) is responsible for the management of core business operations, including lending, product development, marketing, policy development, and application of internal controls. He/ she will ensure that the FINCA subsidiary is competitive, and that outreach and profitability performance targets are met.The COO is responsible for ensuring that core business personnel are adequately trained and operated at a high standard of technical competency. The COO also ensures that the FINCA subsidiary implements responsible lending practices. As a member of the Management Team, he/ she shares responsibility for the overall performance and activities of the FINCA subsidiary, and participates in making decisions on strategic issues.

Responsibilities
- Guide and direct management in the development, production, promotion, and financial aspects of the Organization's products and services;
- Direct the preparation of short-term and long-range plans and budgets based on broad organizational goals and growth objectives;
- Oversee executives who direct department activities that implement the Organization's policies;
- Implement programs that meet organizational goals and objectives;
- Create the structure and processes necessary to manage the Organization's current activities and its projected growth;
- Maintain a sound plan of corporate organization, establishing policies to ensure adequate management development and to provide for capable management succession;
- Develop and install procedures and control to promote communication and adequate information flow within the Organization;
- Supervise design of hardware and software systems to assist in the smooth and efficient flow of information;
- Establish operating policies consistent with the Chief Executive Officer's broad policies and objectives and ensure their execution;
- Evaluate the results of overall operations regularly and systematically and report these results to the Chief Executive Officer;
- Ensure that the responsibilities, authorities, and accountability of all direct subordinates are defined and understood;
- Ensure that all organization activities and operations are carried out in compliance with regulations and laws governing business operations;
- Carry out supervisory responsibilities in accordance with the Organization's policies and applicable laws;
- Responsible for interviewing, hiring, and training employees; planning, assigning, and directing work; appraising performance; rewarding and disciplining employees; addressing complaints and resolving problems.

RequiredQualifications
EDUCATION AND EXPERIENCE:
- Master's degree in Business Administration, Management, Finance, Economics or related field, or equivalent work experience;
- At least 5 years of experience in comparable positions in terms of responsibility in banking or microfinance in an operations line-management role. Prior experience as a member of a senior management team is desirable;
- Experience in a credit origination and credit risk assessment, business experience in micro lending, small enterprise lending, rural and agriculture lending. Experience in Credit in addition to mobilization and delivery channel development is a plus;
- Experience in developing and implementing strategic/ operational plans for financial institutions;
- Excellent organizational, planning, analytical and problem-solving skills;
- High level of customer service and strong willingness to work in the field;
- Strong business management and negotiation skills;
- Experience in managing and motivating a large staff;
- Excellent interpersonal, communication and training skills;
- Excellent technical report writing skills and computer literacy;
- Adaptability to challenging environments, country or regional experience is a plus;
- Fluency in English language; fluency in Armenian and/ or Russian languages is a plus;
- Availability for domestic travel (up to 30%), and international travel (10%).

COMPETENCES:
- Problem Solving: identifying and resolving problems in a timely manner; gathering and analyzing information skillfully; developing alternative solutions; working well in group problem solving situations; using reason even when dealing with emotional topics;
- Project Management: developing project plans; coordinating projects; communicating changes and progress; completing projects on time and budget; managing project team activities;
- Delegation: delegating work assignments; matching the responsibility to the person; giving authority to work independently; setting expectations and monitors delegated activities; providing recognition for results;
- Leadership: exhibiting confidence in self and others; inspiring and motivating others to perform well; effectively influencing actions and opinions of others; accepting feedback from others; giving appropriate recognition to others;
- Quality Management: looking for ways to improve and promote quality; demonstrating accuracy and thoroughness;
- Managing People: including staff in planning, decision-making, facilitating and process improvement; taking responsibility for subordinates' activities; taking self available to staff; providing regular performance feedback; developing subordinates' skills and encourages growth; soliciting and applying customer feedback (internal and external); fostering quality focus in others; improving processes, products and services.; continually working to improve supervisory skills.

Benefits

Job URL: iJob.am - Chief Operating Officer (COO) @ FINCA UCO CJSC