Tuesday, February 28, 2017

Job: 2D Animator at Frismos Company

Location: Yerevan

Category: Other IT/tech

Type: Full time

Deadline: 3/28/2017 12:00:00 AM

Salary:

Description

Responsibilities

 • Support artists & animators creating new assets to an upcoming mobile game.
 • Animate characters and environments.
 • Design animations matching the style set by the lead artists.

RequiredQualifications

 • You love mobile gaming and have a strong sense of motion.
 • Studies in graphic design or any Animation related program.
 • Advanced knowledge of vector programs & working with Photoshop, Illustrator and Flash.
 • Drawing skill is a strong plus .
 • Ability to learn fast and familiarize yourself with new technologies and eager to Animate!
 • A 'getting things done' mentality.
 • Team player, open to feedback and to share ideas.
 • Passionate, committed and an autonomous person with a high level of initiative and energy.

Benefits

Job URL: iJob.am - 2D Animator @ Frismos

Job: Software Development Manager at Workfront Inc. Company

Location: 1 Hyusisayin Avenue, Yerevan, Armenia

Category:

Type: Full-time

Deadline: 3/27/2017 12:00:00 AM

Salary: Competitive, plus benefits and professional development opportunities.

Description
The Software Development Manager is a leader in Workfront engineering organization. The incumbent in this position leads a team of Engineers to deliver creative and web-scalable solutions to Workfront customers worldwide. His/ her team focuses on software craftsmanship. He/ she is the guardian of Workfront's position in the market.

Responsibilities
- Hire the most talented engineers and ensure timely and effective on-boarding;
- Mentor and coach the team of direct reports; develop the next generation of leaders;
- Team up with the Product Owner in planning and preparing your team backlog;
- Apply Workfront technical practices, including test-driven development and code review;
- Manage an agile process that consistently delivers products to customers;
- Coordinate the activities of the team and eliminate roadblocks to success;
- Celebrate success and find ways to constantly motivate own team;
- Model Workfront core values to the team: "Kick SaaS", "Team Up", "No Jerks", "No Compromises" and "Work Smart, Work Happy".

RequiredQualifications
- Excellent skills in:
a) Mentoring and coaching engineers;
b) Creating and maintaining a cohesive cross-functional team;
c) Agile software development (Scrum and Kanban);
d) Continuous on-time high-quality delivery every day.
- Experience with:
a) Full stack development;
b) Java, JavaScript and AngularJS;
c) Spring, JMS, SQL and Database Design (Oracle), Software Performance Tuning, test automation, Git and Maven.

Benefits

Job URL: iJob.am - Software Development Manager @ Workfront Inc.

Job: Python Workshop Leader at Tumo Center for Creative Technologies Company

Location: Yerevan, Armenia

Category:

Type: Full Time

Deadline: 3/16/2017 12:00:00 AM

Salary:

Description
The Tumo Center for Creative Technologies is seeking a highly motivated, dynamic and tech-savvy professional motivated to teach Python programming language basics at TUMO Stepanakert.

Responsibilities

RequiredQualifications
- Excellent people skills and facility in working with teenagers;
- At least intermediate level of knowledge of Python;
- Teaching experience is considered as an advantage;
- Excellent communication skills, including written communication and personal interaction; skills in public presentation in Armenian language;
- Knowledge of English language is a plus.

Benefits

Job URL: iJob.am - Python Workshop Leader @ Tumo Center for Creative Technologies

Job: Accountant at Shen Holding Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Banking, Finance and Accounting

Type: Full Time

Deadline: 3/11/2017 12:00:00 AM

Salary:

Description

Responsibilities

- Implement all the duties of the accountant

RequiredQualifications

- Higher education
- Advanced knowledge of Armenian software and MS Office
- Work experience in Accounting

Benefits

Job URL: iJob.am - Accountant @ Shen Holding

Job: HR Manager at ECLOF UCO LLC Company

Location: Etchmiadzin, Armenia

Category:

Type: Full Time

Deadline: 3/13/2017 12:00:00 AM

Salary: Highly competitive

Description
ECLOF UCO LLC is looking for a skilled HR Manager to oversee all aspects of human resources practices and processes.

Responsibilities
- Maintain the work structure by updating job requirements and job descriptions for all positions;
- Maintain the Organization staff by establishing a recruiting, testing, and interviewing program; counsel managers on candidate selection; conduct and analyze exit interviews; recommend changes;
- Prepare employees for assignments by establishing and conducting orientation and training programs;
- Maintain a pay plan by conducting periodic pay surveys; schedule and conduct job evaluations; prepare pay budgets; monitor and schedule individual pay actions; recommend, plan, and implement pay structure revisions;
- Prepare and provide external and internal reports;
- Maintain management guidelines by preparing, updating, and recommending human resource policies and procedures;
- Maintain historical human resource records by designing a filing and retrieval system; keep past and current records;
- Maintain professional and technical knowledge by attending educational workshops; review professional publications; establish personal networks; participate in professional societies;
- Complete human resource operational requirements by scheduling and assigning employees; follow up on work results;
- Maintain human resource staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees;
- Maintain human resource staff job results by counseling and disciplining employees; plan, monitor, and appraise job results;
- Contribute to team effort by accomplishing related results as needed.

RequiredQualifications
- At least 2 years of experience in human resources, preferably in a large international company or organization functioning in the financial sector;
- Strong knowledge of local labor law and employment practices;
- Strong self-motivation and initiativeness;
- Advanced time management skills; an ability to work under pressure with tight deadlines;
- Strong organizational skills;
- Ability to contribute to building a positive team spirit;
- Awareness and adherence to business ethics;
- Fluency in Armenian and English languages; good knowledge of Russian language is a plus;
- PC skills: MS Office (Word and Excel).

Benefits

Job URL: iJob.am - HR Manager @ ECLOF UCO LLC

Job: Ֆինանսական տնօրեն, Վաճ��ռքի և մարքեթինգի գծով ��նօրեն, Տեխնիկական տնօրեն at TSUPANI CJSC Company

Location: Yerevan

Category: Business/Management

Type: Full time

Deadline: 3/30/2017 12:00:00 AM

Salary:

Description

Responsibilities

Ֆինանսական տնօրենը սահմանում, համակարգում և կառավարում է բոլոր ֆինանսական համակարգերը և ներքին վերահսկողությունը: Նա մշակում և վերանայում է բյուջեները, կանխատեսումները, գործառնական արդյունքները, ֆինանսական հաշվետվությունները և հարկային հայտարարագրերը:

Թեկնածուները պետք է տիրապետեն անգլերեն լեզվին

Director of Finance

The Director of Finance establishes, coordinates and administrates all financial systems and internal controls. He prepares and reviews budgets, forecasts, operating results, financial reports and tax returns.

Candidates must be proficient in English

Վաճառքի և մարքեթինգի գծով տնօրենը պատասխանատու է հյուրանոցի վաճառքի և մարքեթինգի պլանավորման և կառավարման համար` ապահովելով օպտիմալ զբաղվածություն, առավելագույն եկամուտ, ինչպես նաև հասնելով/գերազանցելով հյուրանոցի առևտրային նպատակները:

Թեկնածուները պետք է տիրապետեն անգլերեն լեզվին:

Director of Sales and Marketing

The Director of Sales & Marketing is responsible for planning and managing the overall sales and marketing of the hotel to achieve optimal occupancy, maximizing revenue, and meeting/exceeding hotel profit objectives.

Candidates must be proficient in English

 Տեխնիկական տնօրենը պատասխանատու է ամբողջ հյուրանոցի տարածքի, ներառյալ շենքի, բոլոր մեխանիկական, էլեկտրական, ջեռուցման, օդափոխման և օդորակման համակարգերի, ինչպես նաև դրանց հետ կապված սարքավորումների պահպանման համար` էլեկտրաէներգիայի պահպանմամբ և տեխնիկական սպասարկման կանխարգելիչ ծրագրին համապատասխան` համաձայն տեղական նորմերի և կանոնակարգերի:

The Director of Engineering is responsible for maintaining the entire hotel facility, including physical building structure, all mechanical, electrical, HVAC systems and related equipment in accordance with energy conservation and preventive maintenance programs in accordance with local codes and regulations.

Շնորհակալություն,կարող եք առաջարկել Ձեր թեկնածությունը` ուղարկելով ինքնակենսագրական(CV) հետևյալ էլ. հասցեին:[email protected]

 

Thank you, send your candidature to the following mail address: [email protected]

 RequiredQualifications
Բարձրագույն կրթություն, աշխատանքային փորձ, անգլերեն լեզվի իմացություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Ֆինանսական տնօրեն, Վաճառքի և մարքեթինգի գծով տնօրեն, Տեխնիկական տնօրեն @ TSUPANI CJSC

Job: ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ-ԴԻԶԱՅՆԵՐ at Accurate group Company

Location: Yerevan

Category: Art/Design/Architecture

Type: Full time

Deadline: 3/30/2017 12:00:00 AM

Salary:

Description

Responsibilities

• Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ

• CAD և 3D ծրագրերի գերազանց իմացություն

• Շուկայում առկա շինարարական նյութերի գերազանց իմացություն

• Թիմում աշխատելու և խնդիրներ լուծելու ունակություն

• Աշխատանքի պլանավորման ունակություն

• Դրական անձնավորություն, որն ունի պատասխանատվության բարձր զգացում, արագ և ճիշտ կողմնորոշվելու ունակություն, կարողանում է արդյունավետ հաղորդակցվել
պատվիրատուների հետ և հասկանալ նրանց պահանջներն ու նախասիրությունները:

RequiredQualifications

Benefits

Job URL: iJob.am - ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ-ԴԻԶԱՅՆԵՐ @ Accurate group

Job: Junior Financial Analyst at SI Holding CJSC Company

Location: Yerevan, Armenia

Category:

Type: Full Time

Deadline: 3/12/2017 12:00:00 AM

Salary: Commensurate, based on skills and experience.

Description
SI Holding CJSC is seeking a skilled and motivated professional, who will perform the responsibilities listed below.

Responsibilities
- Responsible for the financial analysis of companies operating in different sectors;
- Responsible for the efficiency analysis of operations and procedures;
- Review the Company's accounting and internal control system;
- Review submitted monthly financial reports and ensure quality control over financial reporting, both in terms of meeting technical requirements, local and international reporting standards;
- Follow up all financial reporting to strict monthly deadlines;
- Verify the appropriation of reported financial data;
- Prepare appropriate templates for the Company's budgeting, review submitted annual budgets; assure the objectivity of budgets in terms of cost efficiency, reveal the risks and possible issues, having in hand previous practices;
- Analyze actual results for budgets and previous comparable periods;
- Report on requested criteria;
- Perform other related duties and responsibilities as required.

RequiredQualifications
- At least 2 years of work experience in finance, accounting or auditing;
- Responsible for the financial analysis and management skills;
- Knowledge of IFRS, Armenian tax legislation and generally accepted accounting practices;
- Computer skills and proficiency in Microsoft Excel;
- Working skills in Accounting software; working skills in Arm Soft are preferable;
- Ability to work effectively with all levels of staff and handle confidential information discretely and professionally;
- Strong team-player with excellent verbal and written communication skills;
- Higher education;
- Fluency in English language;
- Availability of an international accounting qualification (ACCA, CFA or other similar certificate) is a plus.

Benefits

Job URL: iJob.am - Junior Financial Analyst @ SI Holding CJSC

Job: Audit Assistant at SI Holding CJSC Company

Location: Yerevan, Armenia

Category:

Type: Full Time

Deadline: 3/12/2017 12:00:00 AM

Salary: Commensurate, based on skills and experience.

Description
SI Holding CJSC is seeking a skilled and motivated professional, who will perform the responsibilities listed below.

Responsibilities
- Plan and conduct audit engagements;
- Review the clients' accounting and internal control system;
- Carry out tests of control and substantive audit procedures;
- Obtain, analyze, and appraise audit evidences;
- Report audit findings and make recommendations for the correction of noted deficiencies;
- Responsible for the financial analysis of companies operating in different sectors;
- Responsible for the efficiency analysis of operations and procedures;
- Participate in internal audit procedures;
- Report on requested criteria;
- Perform other related duties and responsibilities as required.

RequiredQualifications
- At least 1 year of work experience in auditing or 2 years in accounting;
- Bachelor's degree in Finance, Accounting or Business Administration;
- Knowledge of IFRS, Armenian Tax legislation and generally accepted accounting practices;
- Knowledge of Accounting Softwares; knowledge of ArmSoft is preferable;
- Computer skills and proficiency in Microsoft Excel;
- Ability to work effectively with all levels of staff and handle confidential information discretely and professionally;
- Strong team-player with excellent verbal and written communication skills;
- Higher education;
- Fluency in English language is preferred;
- Availability of ACCA is a plus.

Benefits

Job URL: iJob.am - Audit Assistant @ SI Holding CJSC

Job: Collection Division Property Realization Expert at Anelik Bank CJSC Company

Location: Armenia, 0010, Yerevan Vardanants St., 13 Building

Category: Banking, Finance and Accounting

Type: Full Time

Deadline: 3/15/2017 12:00:00 AM

Salary:

Description

Responsibilities

- Analyze and evaluate properties sold by the Bank
- Present and sell properties of the Bank on exchange auctions
- Hold negotiations and attract potential clients
- Make periodical analysis of real estate market, evaluation of risks and opportunities
- Report to the Head of the Collection division with regard to the sold properties
- Performs activities in compliance with the policies and procedures of the Collection division
- Bear responsibility for disclosure of commercial or banking secrecy in order provided by RA legislation
- Responsible for the quality and deadlines of financial analyses
- Collect information and collaborate with Compulsory Enforcement Service
- Ensure the process of document turnover, namely collect the enforcement order and deliver to the Compulsory Enforcement Service
- Arrange distrain of property operations
- Make periodical reports with regard to its activities
- Perform current activities in compliance with the policy and the procedures of the Collection division
- Implement other tasks as required

RequiredQualifications

- Higher education
- At least 3 years working experience in related field
- Self
-organized and time management skills
- Knowledge of Armenian banking legislation
- Advanced computer skills /MS Office/
- Knowledge of Russian and English languages
- Communication and team work skills
- Negotiating and problem
-solving skills
- Excellent analytical skills
- Team work and problem
-solving skills
- Attention to details and a well
-organized personality with an ability of multi
-tasking

Benefits

Job URL: iJob.am - Collection Division Property Realization Expert @ Anelik Bank CJSC

Job: Property Realization Expert, Collection Division at Anelik Bank CJSC Company

Location: Armenia, 0010, Yerevan Vardanants St., 13 Building

Category: Banking, Accounting, Financial

Type: Full Time

Deadline: 3/15/2017 12:00:00 AM

Salary: Competitive; Anelik Bank CJSC offers a competitive compensation package and benefits (including full medical insurance, sport activities, etc.) as well as various trainings for career advancements.

Description
Anelik Bank CJSC is looking for a dynamic, self-organized and ambitious professional to join the team in the capacity of the Property Realization Expert in Collection Division.

Responsibilities
-Analyze and evaluate properties sold by the Bank
-Present and sell properties of the Bank on exchange auctions
-Hold negotiations and attract potential clients
-Make periodical analysis of real estate market, evaluation of risks and opportunities
-Report to the Head of the Collection division with regard to the sold properties
-Performs activities in compliance with the policies and procedures of the Collection division
-Bear responsibility for disclosure of commercial or banking secrecy in order provided by RA legislation
-Responsible for the quality and deadlines of financial analyses
-Collect information and collaborate with Compulsory Enforcement Service
-Ensure the process of document turnover, namely collect the enforcement order and deliver to the Compulsory Enforcement Service
-Arrange distrain of property operations
-Make periodical reports with regard to its activities
-Perform current activities in compliance with the policy and the procedures of the Collection division
-Implement other tasks as required

RequiredQualifications
-Higher education
-At least 3 years working experience in related field
-Self-organized and time management skills
-Knowledge of Armenian banking legislation
-Advanced computer skills /MS Office/
-Knowledge of Russian and English languages
-Communication and team work skills
-Negotiating and problem-solving skills
-Excellent analytical skills
-Team work and problem-solving skills
-Attention to details and a well-organized personality with an ability of multi-tasking

Benefits

Job URL: iJob.am - Property Realization Expert, Collection Division @ Anelik Bank CJSC

Job: Analyst of Retail Collection Division at Anelik Bank CJSC Company

Location: Armenia, 0010, Yerevan Vardanants St., 13 Building

Category: Banking, Accounting, Financial

Type: Full Time

Deadline: 3/15/2017 12:00:00 AM

Salary: Competitive; Anelik Bank CJSC offers a competitive compensation package and benefits (including full medical insurance, sport activities, etc.) as well as various trainings for career advancements.

Description
Anelik Bank CJSC is currently seeking a qualified Analyst at Retail Collection Division.

Responsibilities
-Collect information from different sources
-Make periodical reports with regard to the activities of the Collection division
-Perform financial and banking market analysis by making assessment of market risks and opportunities
-Bear responsibility for archivation of documents and files of the Collection division
-Perform current activities in compliance with the policy and procedures of the Collection Division
-Arrange works with independent appraisal companies cooperating with the Bank
-Bear responsibility for disclosure of commercial or banking secrecy provided by RA legislation
-Perform portfolio profitability calculation and prepare financial analysis/reports
-Implement other tasks as required

RequiredQualifications
-Higher education in Economics/Finance
-At least 2 years working experience in related field
-Self-organized and time management skills
-Knowledge of Armenian banking legislation
-Advanced computer skills /MS Office/
-Exelent knowledge of Armenian, Russian and English languages
-Communication and team work skills
-Negotiating and problem-solving skills
-Excellent analytical skills
-Team work and problem-solving skills
-Attention to details and a well-organized personality with an ability of multi-tasking

Benefits

Job URL: iJob.am - Analyst of Retail Collection Division @ Anelik Bank CJSC

Job: C#/ .NET Developer at TopSoft Solutions Center Company

Location: Yerevan

Category: Software development

Type: Full time

Deadline: 3/30/2017 12:00:00 AM

Salary:

Description

Responsibilities
- Translate application storyboards and use cases into functional applications;
- Design, build, and maintain efficient, reusable, and reliable code;
- Ensure the best possible performance, quality, and responsiveness of applications;
- Identify bottlenecks and bugs, and devise solutions to mitigate and address these issues;
- Help maintain code quality, organization, and automation.

RequiredQualifications
- At least 3 years of professional software development experience;
- At least 2 years of experience in building web applications using ASP.NET;
- Proficiency in C# and .NET;
- Experience with Microsoft SQL Server using SQL and Entity Framework;
- Client-side scripting skills (JavaScript, jQuery, JSON and AJAX);
- Working knowledge of version control software such as Microsoft TFS or Git;
- Ability to work well as part of a team;
- "Can-do" developer who wants to learn and grow;
- Good communication skills;
- Experience in developing REST services with ASP.NET Web API is a plus;
- Experience with unit testing and xUnit is a plus;
- Experience in being responsible for the overall project database design, application architecture and application design is a big plus.

Benefits

Job URL: iJob.am - C#/ .NET Developer @ TopSoft Solutions Center

Job: Sales Manager at Fora LLC Company

Location: 42 Acharyan Street, Yerevan 0040, Armenia

Category: Sales & Marketing

Type: Full Time

Deadline: 3/27/2017 12:00:00 AM

Salary:

Description

Responsibilities

- Represent auto brands to customers and provide them with necessary information
- Provide support to organize sales
- Advise customers on vehicle specification and new developments
- Conduct follow ups with potential customers
- Carry on negotiations for signing new agreements with customers
- Draft and send price proposals to the customers
- Communicate clearly, regularly and promptly with the customer, sales manager and work colleagues
- Participate in planning sales campaigns and promotions
- Provide assistance and support in relevant daily activities

RequiredQualifications

- Higher education
- Excellent written and verbal knowledge of Russian and English languages
- Excellent communication and presentation skills
- Ability to work under pressure and within strict time frames
- Good team player
- High sense of responsibility and commitment
- Well
-organized, responsible and result
-oriented personality
- Valid driving license

Benefits

Job URL: iJob.am - Sales Manager @ Fora LLC

Job: Project Controls Coordinator at Lydian Armenia CJSC Company

Location: Jermuk, Armenia

Category: Engineering & Construction

Type: Full Time

Deadline: 3/13/2017 12:00:00 AM

Salary:

Description

Responsibilities

- Provide prism, scheduling and other control services as requested by the Project Controls Lead
- Develop an understanding of the progressing methods used for monitoring of the different contractors and contractor types, reporting and forecasting based upon the evaluation of the information gathered
- Review and understand the Construction Execution Plan processes and work flow; implement and execute the processes during construction
- Ensure that reporting and scheduling requirements for the area are completed in such a manner that both the Construction Team and all other Company expectations are met
- Update both costing and scheduling on a weekly or monthly basis as appropriate while maintaining an understanding of the works and activities each and every day; review findings and forecasts with the Project Controls Lead prior to final publication for the monthly reports
- Review Project controls procedures and apply learnings in the daily execution of tasks
- Maintain a daily record of activities and tasks in the log book, to be reviewed by the Supervisor on a weekly basis
- Take direction from the Supervisor for the entry and upkeep of Project controls data with the schedule and controls data base
- Execute the tracking and review of data in Microsoft Excel; participate in Project controls meetings; be prepared to ask questions if any tasks or assignments are unclear
- Ensure costing and scheduling activities are prepared for review and revised in accordance with the Project Controls Lead's direction prior to publication
- Develop skills in the use of Primavera P6 and Prism G2
- Verify and integrate schedule information as directed by the Supervisor
- Monitor progress against plans and schedules and report on status
- Manage data updates within the Project cost control system as directed by the Supervisor
- Uphold, promote and improve the safety culture
- Always strive to advise the Project Teams of opportunities to assist in the completion of any job safely, efficiently and on time; budget through the use of good planning, monitoring and execution of work
- Develop a professional working relationship with the Project Team, clients and contractors

RequiredQualifications

- University degree, preferably in Engineering or Computer Engineering
- High level of proficiency in MS Excel
- Knowledge of and experience in working with MS Access
- Knowledge of database applications and scheduling (MS Project or Primevera) will be a plus
- Excellent working knowledge of English and Armenian languages
- Basic understanding of schedules and construction
- Basic understanding of estimating
- Ability to work under pressure and meet deadlines
- Excellent communication skills; an ability to interact efficiently at all levels of Company staff

Benefits

Job URL: iJob.am - Project Controls Coordinator @ Lydian Armenia CJSC

Job: .NET Service Engineer / Analyst at HS International LLC Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: information technology

Type: Full Time

Deadline: 3/27/2017 12:00:00 AM

Salary:

Description

Responsibilities

- Work with the assigned Implementation Engineer to help ensure successful adoption of solution
- Work with the assigned Project Manager and Implementation Engineer to ensure accurate description of application to be provided including estimate of effort and date of completion
- Work with the assigned Implementation Engineer to create high level acceptance test plans to confirm solution functionality and demonstrate functionality to customers
- Utilize written prioritized "User Stories" provided by the assigned Implementation Engineer describing specific functionality that will require custom programming
- Work with the assigned Implementation Engineer and Project Manager to resolve any identified issues or concerns related to the software development
- Work collaboratively with the Project Manager and Implementation Engineer to assess impact of change requests for effort estimation and capacity planning purposes
- Communicate project status to the assigned Project Manager through regular status reporting and other presentation vehicles
- Assist in the monitoring of project
-related issues or escalations (of an urgent or high priority nature) and build response strategies and actions to address issues Greenfield Custom Projects:
- Work with project stakeholders to formulate and communicate business vision for the project; map requirements and project scope
- Work with project stakeholders to translate business needs into requirements to be used by the development staff; establish and maintain a consistent project vision
- Break down project technical and architectural complexities so that the project stakeholders can easily understand technical issues (this includes providing high
-level statements of work)
- Validate requirements and analysis models with stakeholders via reviews and walkthroughs; assist in writing and executing user acceptance test (UAT) cases
- Code/ test and implement complex custom application projects from contract acceptance through "Go Live"

RequiredQualifications
Proficiency in the Following Technologies:
- .NET Technologies: a) C#, ASP.NET and VB.NET b) Visual Studio 2008
-2015 c) MS SQL Server 2005
-2014 d) .NET frameworks 2.0, 4.0 and 4.5 e) MVC5 f) Entity Framework 5 and 6 g) MS code complete standards
- Web Technologies: a) Web servers (IIS/ Apache/ Nginx) b) HTML, CSS, JavaScript and AJAX c) JavaScript frameworks (jQuery, ExtJS, Ember and Angular) d) REST and SOAP service architecture e) HTTP, FTP, SSL and TLS
- Database Technologies a) MS SQL, MySQL, DB2 and 4D b) ODBC and ADO.NET c) Design, Normalization and Performance Tuning d) Backup, Install and Recovery e) MS SQL Server Management Studio
- Misc. Tools: a) Fiddler and ReSharper b) VPN, VMWare and Confluence c) JIRA, DOS Scripting and UNIX Scripting Desired Quallificaions:
- Optional Proficiency in the Following iSeries Technologies a) RPG, RPG IV, ILE, Free and SQL b) AS400 CL and AS400 Query c) IFS/ Navigator/ Client tools d) Sub
-procedures e) Data Encryption f) WebSphere
- Effective interpersonal and professional communication skills, both verbal and written
- Strong organizational and time management skills
- Ability to effectively manage and organize multiple projects and responsibilities
- Good knowledge of English language, both communication and technical level

Benefits

Job URL: iJob.am - .NET Service Engineer / Analyst @ HS International LLC

Job: Medical Representative at Bayer AG in Armenia Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Health Care

Type: Full Time

Deadline: 3/27/2017 12:00:00 AM

Salary:

Description

Responsibilities

- Promote Bayer products in Armenia

RequiredQualifications

- Higher medical education
- Experience of working as a Medical Representative
- Knowledge of the Russian language; knowledge of the English language is preferable
- Driving license (B level) and a car

Benefits

Job URL: iJob.am - Medical Representative @ Bayer AG in Armenia

Job: Internet Marketing Specialist at Velantro Inc. Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Sales & Marketing

Type: Full Time

Deadline: 3/10/2017 12:00:00 AM

Salary:

Description

Responsibilities

- Promote the Company's website across many channels

RequiredQualifications

- Knowledge of and experience in SEO, SMM, multichannel marketing and PPC
- Ability to work under minimal supervision and have an open mind

Benefits

Job URL: iJob.am - Internet Marketing Specialist @ Velantro Inc.

Job: Freight Broker at Reload Freight Systems LLC Company

Location: Armenia, Yerevan

Category: Sales

Type: Full Time

Deadline: 3/28/2017 12:00:00 AM

Salary: N/A

Description
Reload Freight Systems LLC is looking for a Freight Broker/ Operator. In order to achieve great results and succeed in business the incumbent needs to have exceptional organizational, multitasking and time management skills. He/ she should be self-motivated, execution and result-focused, with an emphasis on on-time delivery. The incumbent should also be reliable, punctual, know when to seek guidance and never let things slip through the cracks.

Responsibilities
-Consult Company's clients on existing services
-Monitor cargo orders including value control of every transaction (full cycle)
-Create and liaise with vendors and carriers
-Oversee deliveries; ensure timely deliveries and maintain accurate logs of all loads: run paperwork accurately for each and every shipment

RequiredQualifications
-Excellent knowledge of English language (spoken and written)
-Confident PC user
-Good communication skills

Benefits

Job URL: iJob.am - Freight Broker @ Reload Freight Systems LLC

Job: Import / Export Manager at Baldi Retail Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Sales & Marketing

Type: Full Time

Deadline: 3/13/2017 12:00:00 AM

Salary:

Description

Responsibilities

- Document shipments to ensure that they are in compliance with customs rules and regulations
- Counsel clients on matters like tariffs, insurance and quotas
- Categorize shipments according to a tariff coding system
- Consult with customs agents to ease passage of shipments through customs
- Counsel the clients on how to reduce duties and taxes owed
- Track the location of the shipment
- Determine how much insurance to take out on the shipment
- Complete all related forms and documents according to stringent guidelines and processed in a timely manner
- Remain fastidious about every detail of each shipment and be accessible to resolve any issues that arises to avoid delays in shipments
- Responsible for generating client invoices in a timely manner
- Keep up
-to
-date on the latest customs and international trade laws
- Evaluate all new customs requirements to ensure import compliance with changes and incorporation into day
-to
-day operations and standard operating procedures
- Assess freight expediting needs for existing products, specials and new products
- Obtain import and export permits licenses as required
- Manage record keeping processes, archive of entry records and associated audit program for imports and exports

RequiredQualifications

- Bachelor's or master's degree
- Experience in the sphere of importation, exportation, logistics and foreign relations
- Knowledge of import and export regulations
- Excellent knowledge of Armenian, English and Russian languages
- Good computer skills
- Excellent written and verbal skills
- Highly organized personality
- Strong analytical and problem
-solving skills

Benefits

Job URL: iJob.am - Import / Export Manager @ Baldi Retail

Job: Experienced Front End /UI Developer at MicroBiz Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: information technology

Type: Full Time

Deadline: 3/30/2017 12:00:00 AM

Salary:

Description

Responsibilities

- Lead Front End / UI developer
- Convert product mockups into full HTML, CSS and Javascript
- Create clean, efficient, well
-documented code in HTML, CSS, JavaScript (jQuery, backbone.js ), AJAX
- Develop front
-end for responsive mobile and web UIs
- Collaborate with product architect and other engineers to plan, build and ship product

RequiredQualifications

- 2+ years of professional experience developing consumer or enterprise web applications or a SaaS product
- Proven experience with web services, AJAX, jQuery, JSON, and XML tools
- Solid understanding of writing high
-performance application utilizing reusable MVC and JavaScript
- Strong web designing skills, converting design mockups to HTML
- Ability to meet aggressive deadlines and handle multiple and complex projects
- Experience with agile methodologies such as sprints, frequent releases, code reviews, and retrospectives and exposure to GIT/SVN
- Good English communication skills via email, IM, conference calls, and in
-person
- BA/BS Degree in computer science or related field Additional Desired Qualifications:
- 3+ years of professional experience as a front end developer
- Work with the Kendo UI widgets
- Experience with JAVA and iOS
- Experience with JIRA bug tracking is a plus
- Solid agile development/ testing and software release experience is a big plus
- Master's degree in computer science or equivalent experience

Benefits

Job URL: iJob.am - Experienced Front End /UI Developer @ MicroBiz

Job: Վաճառք�� մենեջեր at Մոշն Թայմ Company

Location: Sharur Street 37, 0043, Yerevan, Armenia,

Category: Marketing/Advertising/PR

Type: Full time

Deadline: 3/28/2017 12:00:00 AM

Salary:

Description

Responsibilities

 • ծառայությունների ներկայացում կազմակերպություններին
 •  բանակցությունների վարում

RequiredQualifications

Benefits

Job URL: iJob.am - Վաճառքի մենեջեր @ Մոշն Թայմ

Job: .NET Service Engineer/ Analyst at HS International LLC Company

Location: Yerevan, Armenia

Category:

Type: Full-time

Deadline: 3/27/2017 12:00:00 AM

Salary: Highly competitive, depending on the previous experience and skills, with benefit packages such as a medical insurance, trainings, sport activities and a relaxation massage.

Description
HS International LLC is looking for a .NET Service Engineer/ Analyst who will help plan, develop, test and implement custom applications to supplement implementation of HelpSystems and RJS software solutions. This position also includes business analysis and solutions design for Greenfield Custom project development of relational database management systems that are unrelated to HelpSystems product offerings.

Responsibilities
Implementation Projects (RJS B2B and Document Management Software Solutions):
- Work with the assigned Implementation Engineer to help ensure successful adoption of solution;
- Work with the assigned Project Manager and Implementation Engineer to ensure accurate description of application to be provided including estimate of effort and date of completion;
- Work with the assigned Implementation Engineer to create high level acceptance test plans to confirm solution functionality and demonstrate functionality to customers;
- Utilize written prioritized "User Stories" provided by the assigned Implementation Engineer describing specific functionality that will require custom programming;
- Work with the assigned Implementation Engineer and Project Manager to resolve any identified issues or concerns related to the software development;
- Work collaboratively with the Project Manager and Implementation Engineer to assess impact of change requests for effort estimation and capacity planning purposes;
- Communicate project status to the assigned Project Manager through regular status reporting and other presentation vehicles;
- Assist in the monitoring of project-related issues or escalations (of an urgent or high priority nature) and build response strategies and actions to address issues.

Greenfield Custom Projects:
- Work with project stakeholders to formulate and communicate business vision for the project; map requirements and project scope;
- Work with project stakeholders to translate business needs into requirements to be used by the development staff; establish and maintain a consistent project vision;
- Break down project technical and architectural complexities so that the project stakeholders can easily understand technical issues (this includes providing high-level statements of work);
- Validate requirements and analysis models with stakeholders via reviews and walkthroughs; assist in writing and executing user acceptance test (UAT) cases;
- Code/ test and implement complex custom application projects from contract acceptance through "Go Live".

RequiredQualifications
Proficiency in the Following Technologies:
- .NET Technologies:
a) C#, ASP.NET and VB.NET;
b) Visual Studio 2008-2015;
c) MS SQL Server 2005-2014;
d) .NET frameworks 2.0, 4.0 and 4.5;
e) MVC5;
f) Entity Framework 5 and 6;
g) MS code complete standards.
- Web Technologies:
a) Web servers (IIS/ Apache/ Nginx);
b) HTML, CSS, JavaScript and AJAX;
c) JavaScript frameworks (jQuery, ExtJS, Ember and Angular);
d) REST and SOAP service architecture;
e) HTTP, FTP, SSL and TLS.
- Database Technologies:
a) MS SQL, MySQL, DB2 and 4D;
b) ODBC and ADO.NET;
c) Design, Normalization and Performance Tuning;
d) Backup, Install and Recovery;
e) MS SQL Server Management Studio.
- Misc. Tools:
a) Fiddler and ReSharper;
b) VPN, VMWare and Confluence;
c) JIRA, DOS Scripting and UNIX Scripting.

Optional Proficiency in the Following iSeries Technologies:
a) RPG, RPG IV, ILE, Free and SQL;
b) AS400 CL and AS400 Query;
c) IFS/ Navigator/ Client tools;
d) Sub-procedures;
e) Data Encryption;
f) WebSphere.

DESIRED QUALIFICATIONS:
- Effective interpersonal and professional communication skills, both verbal and written;
- Strong organizational and time management skills;
- Ability to effectively manage and organize multiple projects and responsibilities;
- Good knowledge of English language, both communication and technical level.

Benefits

Job URL: iJob.am - .NET Service Engineer/ Analyst @ HS International LLC

Job: Senior Specialist, Innovations and Quality Unit at Ameriabank CJSC Company

Location: Yerevan, Armenia

Category:

Type: Full Time

Deadline: 3/9/2017 12:00:00 AM

Salary: Ranging from 100,000 to 2,000,000 AMD according to the "S" grade of the bank remuneration scheme.

Description
The incumbent will be responsible for the collection and analysis of requests for new banking technologies, automated systems and software, review of possible solution options and best practices, submission of recommendations, management of new system and software implementation projects.

Responsibilities
- Review and analyze best practices in new banking technologies, automated systems and software solutions;
- Identify the needs of the Bank and its departments for new banking technologies, automated systems and software solutions; analyze, define and formalize business, functional and non-functional needs;
- Identify possible technological solutions to match pre-defined terms, make comparative analysis, assess options and provide conclusions;
- Prepare and manage technological solutions, automated systems and software implementation projects;
- Assess technological solutions, automated systems and software vs. pre-defined needs, test them and perform quality control;
- Ensure performance of other tasks of the department related to new banking technologies, automated systems and software development.

RequiredQualifications
- University degree;
- At least 2 years of relevant work experience;
- Ability to analyze complex objectives and re-formulate them as simple tasks;
- Ability to synthesize opinions and viewpoints and offer universal solutions;
- Ability to document and visualize business needs and requirements in a clear, intelligible and practical manner;
- Understanding of and practical application skills in banking technologies and services;
- Project development and management skills;
- Process and data flow description and flow-charting skills;
- Knowledge of programming stages;
- Commitment, accuracy and systemic approach to work.

Benefits

Job URL: iJob.am - Senior Specialist, Innovations and Quality Unit @ Ameriabank CJSC

Job: Administrative Clerk/ Chauffeur at U.S. Embassy Yerevan Company

Location: Yerevan, Armenia

Category:

Type: Full-time, 40 hours per week, flexible work schedule.

Deadline: 3/7/2017 12:00:00 AM

Salary:

Description
The U.S. Embassy in Yerevan is seeking eligible and qualified applicants for the position of Administrative Clerk/ Chauffeur in the Defense Attaché Office (DAO).

Responsibilities
- Provide basic oral and written communications in Armenian, English, and/ or Russian languages; prepare schedules, itineraries, invitations, guest lists and coordination with local vendors for official DAO visits and events;
- Serve as a liaison between DAO and the Ministries of Defense and Foreign Affairs; draft and coordinate diplomatic notes and correspondence; assist DAO personnel with arrival and departure operations associated with visiting aircraft and personnel, including acting as a liaison between airport personnel and the DAO;
- Perform duties as Defense Attaché Office (DAO) Chauffuer; maintain an accurate and legible daily record of vehicle usage in accordance with DAO regulations; ensure preventive maintenance is performed on a regular basis.

RequiredQualifications
- Completion of high school;
- At least 2 years of experience as a Chauffeur or 2 years of experience as a Driver in commerce, public transportation, or similar backgrounds;
- Good working knowledge (Level III) of English, Armenian and Russian languages;
- At least basic knowledge of office administrative duties;
- Availability of a valid, current class "B" license that is not currently suspended or revoked (for driving and insurance purposes, the incumbent must be 25 years or older).

Benefits

Job URL: iJob.am - Administrative Clerk/ Chauffeur @ U.S. Embassy Yerevan

Job: Բանկային տեխնոլոգիաների զարգացման գծով ավագ մասնագետ at Ameriabank CJSC Company

Location: Հայաստան, Երևան

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 3/9/2017 12:00:00 AM

Salary: 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 2,000,000 ՀՀ դրամ` Բանկի «S» դասի վարձատրության սանդղակին համապատասխան

Description
Բանկային նոր տեխնոլոգիաների, ավտոմատացված համակարգերի և ծրագրային ապահովումների ներդրման բիզնես պահանջների հավաքագրում և վերլուծություն, հնարավոր լուծումների տարբերակների (այդ թվում՝ լավագույն փորձի) ուսումնասիրում և առաջարկությունների ներկայացում, ընտրված լուծումների ներդրման նախագծերի կառավարում:


ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ` Ինովացիաների և որակի բաժին

ՊԱՇՏՈՆԸ` Բանկային տեխնոլոգիաների զարգացման գծով ավագ մասնագետ

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`
-Հիմնական աշխատանք, անորոշ ժամկետով աշխատելու հնարավորություն
-Աշխատանքին անմիջապես անցնելու հնարավորություն
-Ամերիաբանկի աշխատակիցներին հասանելի արտոնությունների փաթեթ
-Մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացման հնարավորություն թիմի, բանկի և խմբի կազմում

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ` ՀՀ, ք. Երևան

Responsibilities
-Բանկային նոր տեխնոլոգիաների, ավտոմատացված համակարգերի և ծրագրային ապահովումների լավագույն փորձի ուսումնասիրում և վերլուծություն
-Բանկային տեխնոլոգիաների, ավտոմատացված համակարգերի և ծրագրային ապահովումների գծով բանկի և նրա ստորաբաժանումների կարիքների բացահայտում, բիզնես, ֆունկցիոնալ և ոչ ֆունկցիոնալ պահանջների վերլուծություն, հստակեցում և ձևակերպում
-Սահմանված պահանջները բավարարող հնարավոր տեխնոլոգիական լուծումների բացահայտում, համեմատական վերլուծություն, տարբերակների գնահատում և եզրակացության ներկայացում
-Տեխնոլոգիական լուծումների, ավտոմատացված համակարգերի և ծրագրային լուծումների ներդրման նախագծերի նախապատրաստում և կառավարում
-Ներդրվող տեխնոլոգիական լուծումների, ավտոմատացված համակարգերի և ծրագրային լուծումների՝ սահմանված պահանջներին համապատասխանության գնահատում, փորձարկում և որակի վերահսկողություն
-Բանկային նոր տեխնոլոգիաների, ավտոմատացված համակարգերի և ծրագրային ապահովումների զարգացման գծով բաժնի առջև սահմանվող այլ առաջադրանքների իրականացման ապահովում

RequiredQualifications
-Բարձրագույն կրթություն
-Առնվազն 2 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ
-Բարդ խնդիրները վերլուծելու և դրանք պարզ առաջադրանքների տեսքով ձևակեպման ունակություն
-Կարծիքների և տեսակետների համադրման և միասնական լուծումների առաջադրման ունակություն
-Բիզնեսի կարիքները և պահանջները հստակ, ընթառնելի և կիրառելի ձևով փաստաթղթավորելու և այլ վիզուալ գործիքներով ներկայացնելու ունակություն
-Բանկային տեխնոլոգիաների և ծառայությունների վերաբերյալ պատկերացումներ և նախկին փորձում կիրառություն
-Նախագծերի մշակման և կառավարման հմտություններ
-Գործընթացների և տվյալների հոսքերի նկարագրման և հոսքագրերի մշակման հմտություն
-Ծրագրավորման փուլերի տիրապետում
-Պատրաստակամություն, համակարգված աշխատելու ունակություններ
-Ծանրաբեռնված, ուշադիր և զգոն աշխատելու, նոր գիտելիքներ արագ ըմբռնելու ունակություն
-Բանկային գործառնությունների և հաշվապահական հաշվառման իմացություն
-MS Office փաթեթի, Excel-ի, MS Visio-ի, MS Project-ի խորացված տիրապետում
-Պատասխանատվության մեծ զգացում, թիմում աշխատելու կարողություն
-Բանավոր և գրավոր հաղորդակցման բարձր ունակություններ
-Ուշադրություն մանրամասների նկատմամբ
-Ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն
-Ներկայացուցչական հմտություններ
-Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Բանկային տեխնոլոգիաների զարգացման գծով ավագ մասնագետ @ Ameriabank CJSC

Job: Старший специалист по развитию банко��ских технологий at Ameriabank CJSC Company

Location: Армения, Ереван

Category: Банки, Финансы, Бухгалтерия

Type: Полная ставка

Deadline: 3/9/2017 12:00:00 AM

Salary: от 100 000 до 2 000 000 драмов РА, в соответствии с классом S по шкале вознаграждения банка

Description
Сбор и анализ бизнес-потребностей в новых банковских технологиях, автоматизированных системах и программном обеспечении, изучение возможных вариантов (в том числе передового опыта), представление рекомендаций, управление проектами по внедрению нового программного обеспечения.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: Отдел инноваций и качества

ПОЗИЦИЯ: Старший специалист по развитию банковских технологий

ПРЕИМУЩЕСТВА:
-Полная занятость, бессрочный трудовой договор
-Начало исполнения обязанностей: срочно
-Пакет льгот, действующий для сотрудников Америабанка
-Перспективы карьерного роста и развития внутри команды, банка и группы

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РА, г. Ереван

Responsibilities
-Изучение и анализ передового опыта в области банковских технологий, автоматизированных систем и программного обеспечения
-Определение потребностей банка и его подразделений в банковских технологиях, автоматизированных системах и программном обеспечении, определение и формулировка бизнес-потребностей, функциональных и нефункциональных нужд
-Поиск технологических решений, соответствующих установленным требованиям, проведение сравнительного анализа, оценка вариантов и представление заключения
-Подготовка проектов по внедрению технологических решений, автоматизированных систем и программного обеспечения, управление проектами
-Оценка внедряемых технологических решений, автоматизированных систем и программного обеспечения на соответствие установленным требованиям, тестирование и контроль качества
-Обеспечение выполнения прочих задач отдела по развитию новых банковских технологий, автоматизированных систем и программного обеспечения

RequiredQualifications
-Высшее образование
-Минимум 2 года опыта работы в соответствующей сфере
-Способность анализировать сложные задачи и формулировать их в виде простых постановок
-Способность сопоставлять мнения и точки зрения и предлагать единые решения
-Способность четко, понятно и практично формулировать и излагать потребности бизнеса
-Представление о банковских технологиях и услугах, практический опыт в сфере их применения
-Навыки разработки проектов и управления ими
-Навыки описания и разработки блок-схем процессов и потоков данных
-Знание этапов программирования
-Готовность выполнять работу, аккуратность, систематизированный подход к работе
-Способность эффективно работать в напряженном ритме и справляться с большим объемом работы, способность быстро усваивать новые знания
-Знание банковских операций и принципов бухгалтерского учета
-Знание программного пакета MS Office, MS Excel, MS Visio, MS Project
-Высокое чувство ответственности, умение работать в команде
-Развитые навыки устной и письменной коммуникации
-Внимательность к деталям
-Способность работать самостоятельно и в команде
-Представительские навыки
-Свободное владение армянским, английским и русским языками

Benefits

Job URL: iJob.am - Старший специалист по развитию банковских технологий @ Ameriabank CJSC

Job: Banking Technologies Development Senior Specialist at Ameriabank CJSC Company

Location: Armenia, Yerevan

Category: Banking, Accounting, Financial

Type: Full Time

Deadline: 3/9/2017 12:00:00 AM

Salary: Ranging from AMD 100,000 to 2,000,000, according to the "S" grade of the bank remuneration scheme

Description
The incumbent will be responsible for collection and analysis of requests for new banking technologies, automated systems and software, review of possible solution options and best practices, submission of recommendations, management of new system&software implementation projects.

DEPARTMENT: Innovations and Quality Unit

JOB TITLE: Banking Technologies Development Senior Specialist

EMPLOYMENT DETAILS:
-Full time position, open-ended employment contract
-Start date: ASAP
-Benefit package applicable to Ameriabank employees
-Career growth and development opportunities within the team, the Bank and the Group

LOCATION: RA, Yerevan

Responsibilities
-Review and analyze best practices in new banking technologies, automated systems and software solutions
-Identify the needs of the bank and its departments for new banking technologies, automated systems and software solutions, analyze, define and formalize business, functional and non-functional needs
-Identify possible technological solutions to match pre-defined terms, make comparative analysis, assess options and provide conclusions
-Prepare and manage technological solutions, automated systems and software implementation projects
-Assess technological solutions, automated systems and software vs. pre-defined needs, test them and perform quality control
-Ensure performance of other tasks of the department related to new banking technologies, automated systems and software development

RequiredQualifications
-University degree
-At least 2 years of relevant work experience
-Ability to analyze complex objectives and re-formulate them as simple tasks
-Ability to synthesize opinions and viewpoints and offer universal solutions
-Ability to document and visualize business needs and requirements in a clear, intelligible and practical manner
-Understanding of and practical application skills in banking technologies and services
-Project development and management skills
-Process and data flow description and flowcharting skills
-Knowledge of programming stages
-Commitment, accuracy, systemic approach to work

Benefits

Job URL: iJob.am - Banking Technologies Development Senior Specialist @ Ameriabank CJSC

Monday, February 27, 2017

Job: Project Controls Coordinator at Lydian Armenia CJSC Company

Location: Jermuk, Vayots Dzor Region, Armenia

Category:

Type: Full Time

Deadline: 3/13/2017 12:00:00 AM

Salary:

Description
The Project Controls Coordinator assists in the implementation of various project control systems for the "Amulsar Gold" Project including cost, schedule and internal business management systems. The role will take direction from the Project Controls Lead or the Field Coordinator and will participate in the operations of the Project controls tools including but not limited to Prism G2 and Primavera P6. The activities of the Project Controls Coordinator are required to support the Project and specifically, the assigned Construction Managers, Superintendents, Field Engineers and contractors as appropriate. During periods where monthly reports are being prepared or key deadlines are due, work time will be dictated by completion of tasks. High expectations are placed on the ability to work within a team, recognizing the importance of completion of tasks in a timely fashion and how his/ her activities impact the efforts of the entire team. It is expected that the incumbent will use own resources appropriately to complete his/ her work. Duties are to be performed at a high level of professionalism and moral standards, ensuring the Projects' goals of safety, cost and schedule are maintained throughout the work.

Responsibilities
- Provide prism, scheduling and other control services as requested by the Project Controls Lead;
- Develop an understanding of the progressing methods used for monitoring of the different contractors and contractor types, reporting and forecasting based upon the evaluation of the information gathered;
- Review and understand the Construction Execution Plan processes and work flow; implement and execute the processes during construction;
- Ensure that reporting and scheduling requirements for the area are completed in such a manner that both the Construction Team and all other Company expectations are met;
- Update both costing and scheduling on a weekly or monthly basis as appropriate while maintaining an understanding of the works and activities each and every day; review findings and forecasts with the Project Controls Lead prior to final publication for the monthly reports;
- Review Project controls procedures and apply learnings in the daily execution of tasks;
- Maintain a daily record of activities and tasks in the log book, to be reviewed by the Supervisor on a weekly basis;
- Take direction from the Supervisor for the entry and upkeep of Project controls data with the schedule and controls data base;
- Execute the tracking and review of data in Microsoft Excel; participate in Project controls meetings; be prepared to ask questions if any tasks or assignments are unclear;
- Ensure costing and scheduling activities are prepared for review and revised in accordance with the Project Controls Lead's direction prior to publication;
- Develop skills in the use of Primavera P6 and Prism G2;
- Verify and integrate schedule information as directed by the Supervisor;
- Monitor progress against plans and schedules and report on status;
- Manage data updates within the Project cost control system as directed by the Supervisor;
- Uphold, promote and improve the safety culture;
- Always strive to advise the Project Teams of opportunities to assist in the completion of any job safely, efficiently and on time; budget through the use of good planning, monitoring and execution of work;
- Develop a professional working relationship with the Project Team, clients and contractors.

RequiredQualifications
- University degree, preferably in Engineering or Computer Engineering;
- High level of proficiency in MS Excel;
- Knowledge of and experience in working with MS Access;
- Knowledge of database applications and scheduling (MS Project or Primevera) will be a plus;
- Excellent working knowledge of English and Armenian languages;
- Basic understanding of schedules and construction;
- Basic understanding of estimating;
- Ability to work under pressure and meet deadlines;
- Excellent communication skills; an ability to interact efficiently at all levels of Company staff.

Benefits

Job URL: iJob.am - Project Controls Coordinator @ Lydian Armenia CJSC

Job: Surveyor at Lydian Armenia CJSC Company

Location: Jermuk, Vayots Dzor Region, Armenia

Category:

Type: Full Time

Deadline: 3/13/2017 12:00:00 AM

Salary:

Description
The duties will include supporting the Amulsar Earthworks Team to provide quantity and quality checking of the mass earthworks activities on site. The Surveyor will support assignments and small projects by completing standard or routine tasks, or activities associated with survey support. The work is performed under close direction of the CAD Modelling Manager and/ or the Survey Manager and duties are assigned with details of specific instructions as to method and procedures to follow. Outcomes are generally reviewed in detail and technical guidance is normally available. The incumbent shall maintain timely reporting and ensure open communications with the CAD Modelling Manager and/ or the Survey Manager. Day-to-day activities are coordinated and overseen by the CAD Modelling Manager and/ or the Survey Manager that he/ she is assigned to. All duties and responsibilities shall be performed with a sense of urgency.

Responsibilities
- Complete assigned tasks according to established guidelines and practices (assignments typically involve limited complexity and limited independent judgment);
- Responsible for the survey monitoring of the contractors' field activities within own assigned area;
- Ensure that daily reporting of progress for own area is completed and communicated to the Superintendent;
- Responsible for both the survey in the field and office work with computers to process the survey data; focus the efforts for the determination of quantities, quality and as-builts that can be communicated to other departments within the Project (the as-builts will include not only earthworks, but will include the facilities, buried utilities, and other physical structures on site);
- Report any safety incidents immediately to immediate Superintendent and never walk by an unsafe act;
- Ensure daily JHA's are completed for works at hand and updated for any changes in the work or change in site conditions;
- Take site photos and maintain the Project photo file;
- When required, attend regularly scheduled meetings for the Amulsar Project and contractors meetings;
- Support the Amulsar Project team with survey layout, sketches, and other survey information;
- Treat those to whom services are delivered, whether internal or external, as clients;
- Respond quickly and appropriately to Supervisor requests; take appropriate actions to correct or resolve Supervisor's concerns or issues;
- Look for and identify more efficient and effective ways to complete tasks; quickly and positively adapt to changing work demands; keep an open mind when presented with new ideas or required changes;
- Take ownership over assigned work and follow through on commitments;
- Take the initiative to look for additional work once personal assignments are complete;
- Demonstrate a high level of effort and persistence towards the completion of tasks;
- Collect and compile data for presentations.

RequiredQualifications
- Survey and/ or GIS university degree;
- Sufficient field survey experience with GPS and conventional total station survey equipment;
- Excellent computer (MS Office) skills (Email, Excel, Word and PowerPoint);
- Good working knowledge of AutoCAD and survey software;
- Ability to use GPS survey equipment; an ability to use total station survey equipment; an ability to operate a vehicle; a high level of safety awareness;
- Ability to understand instructions;
- Ability to communicate effectively with all levels of Company staff;
- Ability to multitask;
- Attention to details;
- Ability to detect errors and correct them accordingly; positive work attitude;
- Good communication skills (writing, reading and speaking);
- Working level in English, Armenian and Russian languages.

Benefits

Job URL: iJob.am - Surveyor @ Lydian Armenia CJSC

Job: Illustrator/ Special Effects Expert at Sgames LLC Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Arts, Entertainment and Mass Media

Type: Full Time

Deadline: 3/26/2017 12:00:00 AM

Salary:

Description

Responsibilities

- Produce special effects and action graphics
- Create frames and characters
- Responsible for inking
- Responsible for coloring
- Responsible for animating

RequiredQualifications

- Knowledge of Adobe Photoshop
- More than 2 years of work experience
- Knowledge of of Adobe Illustrator
- Ability to be open to feedback and share ideas
- Passion for mobile gaming with a strong sense of motion

Benefits

Job URL: iJob.am - Illustrator/ Special Effects Expert @ Sgames LLC

Job: Import/ Export Manager at Baldi Retail Company

Location: Yerevan, Armenia

Category:

Type: Full Time

Deadline: 3/13/2017 12:00:00 AM

Salary: Highly competitive base salary plus bonuses.

Description
Baldi Retail is seeking an Import/ Export Manager to establish external and internal relationships, negotiate with foreign partners and realize the importation and exportation of goods.

Responsibilities
- Document shipments to ensure that they are in compliance with customs rules and regulations;
- Counsel clients on matters like tariffs, insurance and quotas;
- Categorize shipments according to a tariff coding system;
- Consult with customs agents to ease passage of shipments through customs;
- Counsel the clients on how to reduce duties and taxes owed;
- Track the location of the shipment;
- Determine how much insurance to take out on the shipment;
- Complete all related forms and documents according to stringent guidelines and processed in a timely manner;
- Remain fastidious about every detail of each shipment and be accessible to resolve any issues that arises to avoid delays in shipments;
- Responsible for generating client invoices in a timely manner;
- Keep up-to-date on the latest customs and international trade laws;
- Evaluate all new customs requirements to ensure import compliance with changes and incorporation into day-to-day operations and standard operating procedures;
- Assess freight expediting needs for existing products, specials and new products;
- Obtain import and export permits licenses as required;
- Manage record keeping processes, archive of entry records and associated audit program for imports.

RequiredQualifications
- Bachelor's or master's degree;
- Experience in the sphere of importation, exportation, logistics and foreign relations;
- Knowledge of import and export regulations;
- Excellent knowledge of Armenian, English and Russian languages;
- Good computer skills;
- Excellent written and verbal skills;
- Highly organized personality;
- Strong analytical and problem-solving skills.

Benefits

Job URL: iJob.am - Import/ Export Manager @ Baldi Retail

Job: C++ Developer at Monitis CJSC Company

Location: Armenia, Yerevan

Category: Information Technology

Type: Full Time

Deadline: 3/27/2017 12:00:00 AM

Salary: Highly competitive depending on the previous experience and skills with benefits package including a medical insurance, training programs, sport activities and a relaxation massage.

Description
Monitis - a leader in application performance monitoring space is looking for a C++ Developer with strong experience in firmware-level development/embedded code.

Responsibilities
-Design and develop new features for our software on all commonly used platforms (Windows®, Mac OS X®, Linux®, iOS®, Android®,…)
-Optimize and enhance our software with new, efficient algorithms and modern software technologies
-Work in an agile team on solutions for specified requirements
-Ensure that our software is stable and runs efficiently on many different systems (more than 200 million installations)
-Monitor the latest technical developments in your field and make proposals for improvement on the basis of your current state of knowledge

RequiredQualifications
-A university degree in the field of information technology or a related subject
-1 to 2 years of professional experience in the field of software development
-Good knowledge of C++ and Design Patterns for object-orientated programming
-Experience in any of the following fields would be desirable: parallel programming, network communications, distributed and scalable systems, data compression
-Fluent in English
-Be part of a team that develops concepts and optimum solutions for complex tasks
-Structured and analytical working methods and a good team spirit

Benefits

Job URL: iJob.am - C++ Developer @ Monitis CJSC

Job: Խորհրդի նախագահի օգնական-ռեֆե��ենտ at Alpha Food Service LLC Company

Location: Armenia, 0031, Yerevan, Ara Sargsyan Street, 4 Building

Category: Վարչական/Գրասենյակային

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 3/17/2017 12:00:00 AM

Salary: N/A

Description
N/A

Responsibilities
-Խորհրդի նախագահի՝ աշխատանքային ծրագրով պլանավորված գործողությունների իրականացման, առաջադրանքների կատարման ապահովում
-ադմինիստրատիվ օժանդակության ցուցաբերում օպերացիոն աշխատանքներում, նախագծման, համակարգման, ղեկավարման և վերահսկման հարցերում
-Խորհրդի նիստերի և աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպում՝ օրակարգի կազմում, անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստում և նախապես ներկայացում մասնակիցներին, համապատասխան արձանագրությունների վարում, հաստատված որոշումների և առաջադրանքների ծանուցում, հիշեցումների ուղարկում և վերջիններիս կատարման նկատմամբ հետևողական հսկողության իրականացում
-համապարփակ գործառնական աջակցության տրամադրում և գրասենյակային/վարչարարական աշխատանքների պատշաճ իրականացում, այդ թվում՝ ներքին և արտաքին հաղորդակցության (հեռախոսային, նամակագրական), ընդունելությունների, ժողովների ու խորհրդակցությունների կազմակերպում, գործուղումների դեպքում հրավիրատոմսերի և վիզաների պատրաստման, հյուրանոցների սենյակների, տոմսերի ամրագրման հետ կապված աշխատանքների համակարգում և այլն
-ընթացիկ փաստաթղթաշրջանառության (հաշվետվություններ, ծանուցումներ, հարցումների, դիմումների, գործնական առաջարկների պատասխան գրություններ և այլն) ապահովում, դասակարգում և արխիվացում
-անհրաժեշտության դեպքում գրավոր/բանավոր թարգմանությունների իրականացում հայերենից անգլերեն/ռուսերեն և հակառակը
-ակտիվ և արդյունավետ համագործակցություն Ընկերության ստորաբաժանումների հետ
-ղեկավարության կողմից կայացված որոշումների և ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ պարտականությունների իրականացում

RequiredQualifications
-Բարձրագույն Կրթություն.
-Առնվազն 1 (մեկ) տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ

-Պրոֆեսիոնալ հմտություններ
-պաշտոնական գրագրության և գործավարության հիմունքների իմացություն,
-հաշվետվությունների պատրաստման և գործնական թղթակցության վարման հմտություններ
-ադմինիստրատիվ և գրասենյակային աշխատանքների տիրապետում,
-վերլուծական մտածողություն և կազմակերպչական գերազանց ունակություններ,
-արագ կողմնորոշվելու, տեղեկատվությունը համակարգված վերլուծելու և առաջնահերթություններ սահմանելու կարողություն
-ծանրաբեռնված/սեղմ ժամկետներում ճկուն աշխատելու, առաջադրանքները առանց վերահսկման արդյունավետ կատարելու կարողություն
-բանակցային և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ, թիմում աշխատելու և համագործակցելու ունակություն
-բարձր էթիկական և գործնական արժեքների տիրապետում
-գիտելիքների և հմտությունների անընդհատ բարելավման պատրաստակամություն
-տեխնիկական հմտություններ /համակարգիչ և օժանդակ ծրագրեր, Microsoft Office փաթեթի գերազանց տիրապետում/
-հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն /գերմաներենի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն/
-ժամանակի կառավարման և ներկայացուցչական լավ հմտություններ, սթրեսակայունություն
-շրջահայացություն, մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն և պատասխանատվության զգացում
-բազմակողմանի զարգացվածություն և լայն տեսահորիզոն

Benefits

Job URL: iJob.am - Խորհրդի նախագահի օգնական-ռեֆերենտ @ Alpha Food Service LLC

Job: Լոգիստիկայ�� և վաճառքի համակարգող at Premier Foods LLC Company

Location: 89/1 Bagratunyats street, Yerevan, Armenia, 0007

Category: Վաճառք

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 3/27/2017 12:00:00 AM

Salary: N/A

Description
Աշխատաժամեր՝ 12:00-21:00:

Կարող են դիմել նաև ուսանողները:

Responsibilities
-Ներմուծվող ապրանքների մուտքագրում տվյալների բազա
-Պահեստային օպերացիաների ծրագրային ապահովում
-Բոլոր պահեստների ապրանքների շարժի գրանցում ծրագրում
-Պատվերների կազմավորում և փաթեթավորման թերթերի կազմում
-Ապրանքաուղեկցող փաստաթղթերի կազմում
-Պահեստային հաշվետվությունների պատրաստում
-Պահեստային գործողությունների փաստաթղթային ձևակերպում և գրանցում
-Վաճառքի նախնական արդյունքների հավաքագրում
-Կատարել իր լիազորությունների շրջանակներում անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարված այլ առաջադրանքներ

RequiredQualifications
-Բարձրագույն կրթություն
-Փորձը ցանկալի է
-Համակարգչային գիտելիքներ / Excel-ի իմացություն/, 1C, e-invoicing
-Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
-Ակտիվ, արագաշարժ, իգական սեռի ներկայացուցիչ
-Փոփոխվող միջավայրին հեշտությամբ ադապտացվող
-Արագ սովորելու, յուրացնելու ունակություն և պատրաստակամություն
-Ճգնաժամային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվող

Benefits

Job URL: iJob.am - Լոգիստիկայի և վաճառքի համակարգող @ Premier Foods LLC